Hotarari

Arhiva Hotarari

Hotarari 2012

Hotarari 2013-2015

Hotarari 2016-2018

Hotărâri 2019 – 2021

Hotărâri 2022

Hotărâri 2023

HCL nr. 1 din 31 ianuarie 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna februarie  2023

HCL nr. 2 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea bugetului local al orașului Solca și al activităților finanțate din venituri proprii, pe anul 2023

HCL nr. 3 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor revizuit, conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu revizuită în baza HG nr. 379/2020, pentru Proiectul regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 – 2020” și mandatarea reprezentantului UAT orașul Solca să susțină și să voteze  în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava (AJAC Suceava)  aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor revizuit, precum și aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii prin încheierea Actului adițional nr. 6 la Contract

HCL nr. 4 din 31 ianuarie 2023  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca şi ai unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, valabile începând cu data de 1 ianuarie 2023

HCL nr. 5 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap la nivelul oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2023

HCL nr. 6 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local care vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca, pentru anul 2023

HCL nr. 7 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea costului lunar de întreţinere, pentru anul 2023, pentru persoanele vârstnice din  Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a modului de acoperire a valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de către beneficiarii căminului şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora

HCL nr. 8 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea Inventarului terenurilor disponibile pentru punerea în aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflate în domeniul privat al orașului Solca

HCL nr. 9 din 22 februarie 2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE  ŞI DOTARE AŞEZĂMÂNT CULTURAL, DIN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA”, aprobați prin HCL Solca nr. 70 din 28.12.2022

HCL nr. 10 din 22 februarie 2023 prin care se ia act de demisia doamnei Șindilariu Adriana, consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, ales pe lista Alianței USR-PLUS și se declară vacant locul deținut de aceasta

HCL nr. 11 din 28 februarie 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna martie 2023

HCL nr. 12 din 28 februarie 2023 privind darea în folosinţă gratuită, către Asociația Club Sportiv ”Viitorul” Solca a unui imobil (Stadion) în suprafață totală de 16539 mp, înscris în CF nr. 32779 Solca, situat în intravilanul orașului Solca,  proprietate publică a oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru desfășurarea de activități sportive

HCL nr. 13 din 28 februarie 2023 privind înregistrarea UAT Orașul Solca în Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP)

HCL nr. 14 din 30 martie 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna aprilie 2023

HCL nr. 15 din 30 martie 2023 privind modificarea statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Solca și a unităților subordinate Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, aprobat prin HCL Solca nr. 42/31.07.2013, cu modificările și completările ulterioare

HCL nr. 16 din 27 aprilie 2023 privind modificarea art. 2. nr. I. pct.5. din HCL Solca nr. 53 din 30 octombrie 2021 privind aprobarea numărului, denumirii și a componenței comisiilor de specialitate  pe domenii de activitate ale Consiliului local al orașului Solca, județul Suceava, cu modificările și completările ulterioare

HCL nr. 17 din 27 aprilie 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna mai 2023

HCL nr. 18 din 27 aprilie 2023 privind aprobarea încheierii contului de execuție al bugetului local al orașului Solca pe anul 2022

HCL nr. 19 din 27 aprilie 2023 privind aprobarea încheierii contului de execuție al bugetului local al orașului Solca la data de 31 martie 2023

HCL nr. 20 din 27 aprilie 2023 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2024 cu rata inflației în procent de 13,8%

HCL nr. 21 din 27 aprilie 2023 privind aprobarea unor cereri depuse la Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare

HCL nr. 22 din 27 aprilie 2023 privind aprobarea Protocoalelor de colaborare pentru implementarea Proiectului ”HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS”, Cod SMIS  30963/Regiunea București Ilfov

HCL nr. 23 din 27 aprilie 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici  pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public  în orașul Solca, județul Suceava”

HCL nr. 24 din 27 aprilie 2023 privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil, înscris în CF nr. 32876 UAT Solca, situat în intravilan, proprietate publică a orașului Solca, județul Suceava

HCL nr. 25 din 27 aprilie 2023 privind aprobarea actualizării Amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din proprietatea privată a oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 26 din 27 aprilie 2023 privind închirierea, prin atribuire directă, a unor suprafețe de teren, situate în extravilanul  oraşului Solca, având categoria de folosinţă păşune, proprietate privată  a oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 27 din 5 mai 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, PNRR/2022/C10/I1.3, componenta 10 – Fondul Local, nr. C10-I3-783

HCL nr. 28 din 5 mai 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE ENERGETICĂ MODERATĂ A SĂLII DE SPORT DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC „TOMȘA VODĂ” SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, PNRR/2022/C10/I1.3, componenta 10 – Fondul Local, nr. C10-I3-65

HCL nr. 29 din 30 mai 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna iunie 2023

HCL nr. 30 din 30 mai 2023 privind stabilirea unor măsuri pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv operarea stațiilor de transfer și a centrelor de colectare cu aport voluntar în Județul Suceava

HCL nr. 31 din 30 mai 2023 privind aprobarea modificării și completării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava, precum și împuternicirea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava să semneze, în numele și pe seama membrilor Asociației, Actul Adițional de modificare și completare a Statutului Asociației prevăzut în anexa la Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, precum și împuternicirea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava să semneze, în numele și pe seama membrilor Asociației, Actul adițional de modificare și completare a Statutului Asociației prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre

HCL nr. 32 din 30 mai 2023 privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici pentru proiectul “MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA CU CLASELE 0-IV, CORPUL G DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC ‘TOMSA VODA’ DIN ORASUL SOLCA, JUDETUL SUCEAVA”, COD SMIS 122847, în vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 10, Obiectiv specific 10.1/invatamant obligatoriu, POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni (cod apel: POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului), ca urmare a realizării Proiectului “MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA CU CLASELE 0-IV, CORPUL G DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC ‘TOMSA VODA’ DIN ORASUL SOLCA, JUDETUL SUCEAVA”, faza P.Th și a Proiectului ”Obținere AC pentru modificarea temei de proiectare a lucrărilor de construcții pentru “MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA CU CLASELE 0-IV, CORPUL G DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC ‘TOMSA VODA’ DIN ORASUL SOLCA, JUDETUL SUCEAVA”, autorizate cu AC 12 din 04.09.2020, ca urmare a modificărilor legislative, faza P.Th + D.E

HCL nr. 33 din 30 mai 2023 privind implementarea Proiectului „REALIZARE DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE ÎN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – PNRR/2022/C3/S/I.1B, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Investiția I1. „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune”, subinvestiția I1.B. „Construirea de insule ecologice digitalizate”

HCL nr. 34 din 30 mai 2023 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2023

HCL nr. 35 din 30 mai 2023 privind aprobarea participarii orașului Solca la Parteneriatul LEADER 2023 – 2027 cu denumirea ASOCIAȚIA „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SUCEVIȚA – PUTNA”

HCL nr. 36 din 19 iunie 2023 privind aprobarea Protocolului cu Administrația Națională ”Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret, pentru utilizarea suprafeței de 5695 mp albie minoră râu Solca, situată pe raza orașului Solca, județul Suceava, în scopul realizării obiectivului de investiții ”MODERNIZARE DRUM ȘI CONSTRUIRE 2 PODURI ÎN ORAȘ SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”

HCL nr. 37 din 19 iunie 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA” , finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, PNRR/2022/C3/S/I.1A, componenta 3 – Managementul deșeurilor, Cod proiect C3I1A0122000589

HCL nr. 38 din 29 iunie 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna iulie 2023

HCL nr. 39 din 29 iunie 2023 privind aprobarea Statului orașului Solca, județul Suceava

HCL nr. 40 din 29 iunie 2023 privind  acordarea mandatului special reprezentantului UAT orașul Solca, județul Suceava în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava (A.J.A.C Suceava), să voteze pentru aprobarea retragerii din A.J.A.C Suceava, a membrilor asociați care au adoptat hotărâri de retragere din Asociație și din Contractul de delegare, aprobarea Actului adițional de modificare și completare a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, aprobarea modificării contractului de delegare prin încheierea Actelor adiționale nr.7 și nr.8 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și acordarea mandatului special Președintelui Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să semneze în numele și pe seama UAT orașul Solca Actul adiţional de modificare și completare a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare și Actele adiționale la contractul de delegare

HCL nr. 41 din 29 iunie 2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de  intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUM SI CONSTRUIRE 2 PODURI ÎN ORAȘUL SOLCA‚ JUDEȚUL SUCEAVA”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

HCL nr. 42 din 25 iulie 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna august 2023

HCL nr. 43 din 25 iulie 2023 privind vânzarea prin licitație publică deschisă, a unui buldoexcavator marca Fiat, mijloc fix din patrimoniu și gestiunea orașului Solca

HCL nr. 44 din 25 iulie 2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 780.600 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului

HCL nr. 45 din 25 iulie 2023 privind aprobarea încheierii contului de execuție al bugetului local al orașului Solca la data de 30 iunie 2023

HCL nr. 46 din 7 august 2023 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, PNRR/2022/C10/I1.3, componenta 10 – Fondul Local, nr. C10-I3-783, ca urmare a elaborării Proiectului tehnic

HCL nr. 47 din 7 august 2023 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE ENERGETICĂ MODERATĂ A SĂLII DE SPORT DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC „TOMȘA VODĂ” SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, PNRR/2022/C10/I1.3, componenta 10 – Fondul Local, nr. C10-I3-65, ca urmare a elaborării Proiectului tehnic

HCL nr. 48 din 28.08.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna septembrie 2023

HCL nr. 49 din 28 august 2023 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA” , finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, PNRR/2022/C3/S/I.1A, componenta 3 – Managementul deșeurilor, Cod proiect C3I1A0122000589, ca urmare a elaborării Proiectului tehnic

HCL nr. 50 din 28 august 2023 pentru modificarea art. 1 și a art. 2 din HCL Solca nr. 23 din 27 aprilie 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici  pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în orașul Solca, județul Suceava”

HCL nr. 51 din 28 august 2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel oraşului Solca a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României, pentru anul școlar 2023-2024 şi perioada următoare, până în anul 2029

HCL nr. 52 din 28 august 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”DOTAREA CU SISTEM DE MONITORIZARE PENTRU SIGURANȚA SPAȚIULUI PUBLIC ÎN ORAȘ SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, PNRR/2022/C10/I1.2, componenta 10 – Fondul Local, nr. C10-I1.2-195

HCL nr. 53 din 28 august 2023 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2023

HCL nr. 54 din 15 septembrie 2023 privind aprobarea implementării Proiectului ”MODERNIZARE PRIN ÎMPREJMUIRE PARC BALNEAR DIN ORAȘ SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”

HCL nr. 55 din 15 septembrie 2023 privind aprobarea implementării Proiectului ”CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL ÎN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA

Anexă la HCL nr. 55 din 15 septembrie 2023

HCL nr. 56 din 28 septembrie 2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru data de 28 septembrie 2023

HCL nr. 57 din 28 septembrie 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna octombrie 2023

HCL nr. 58 din 28 septembrie 2023 hotărâre privind modificarea art. 1, pct. 2 din HCL Solca nr.55 din 30 octombrie 2020 privind constituirea Comisiei de constatare a rezultatului votului secret prin folosirea buletinelor de vot

HCL nr. 59 din 28 septembrie 2023 privind desemnarea a doi reprezentanţi din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, care să facă parte din Consiliul  de administraţie al Liceului Tehnologic ,,Tomşa Vodă” Solca

HCL nr. 60 din 28 septembrie 2023 privind aprobarea vânzării, prin licitație publică, a unei cantități de masă lemnoasă din Pădurea orășenească Solca

HCL nr. 61 din 28 septembrie 2023 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE ENERGETICĂ MODERATĂ A SĂLII DE SPORT DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC „TOMȘA VODĂ” SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, PNRR/2022/C10/I1.3, componenta 10 – Fondul Local, nr. C10-I3-65, ca urmare a elaborării Proiectului tehnic

HCL nr. 62 din 28 septembrie 2023 privind modificarea statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Solca și a unităților subordonate Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, aprobat prin HCL Solca nr. 42/31.07.2013, cu modificările și completările ulterioare

HCL nr. 63 din 28 septembrie 2023 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2023

HCL nr. 64 din 31 octombrie 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna noiembrie 2023

HCL nr. 65 din 31 octombrie 2023 privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca, aflată la dispoziţia Primăriei oraşului Solca, pentru nevoi proprii, conform HCL Solca nr. 67 din 28.12.2022, domnului Vicol Nicolai, domiciliat în orașul Solca, județul Suceava

HCL nr. 66 din 31 octombrie 2023 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE ENERGETICĂ MODERATĂ A SĂLII DE SPORT DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC „TOMȘA VODĂ” SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, PNRR/2022/C10/I1.3, componenta 10 – Fondul Local, nr. C10-I3-65, ca urmare a elaborării Proiectului tehnic

HCL nr. 67 din 31 octombrie 2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investitii aferente proiectului:REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA” – COD SMIS 125506 aprobaţi prin HCL nr. 42/28 august 2018 privind aprobarea proiectului integrat, a documentatiilor tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investitii aferente proiectului: REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a elaborării Proiectelor tehnice de execuție

HCL nr. 68 din 31 octombrie 2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUM SI CONSTRUIRE 2 PODURI ÎN ORAȘUL SOLCA‚ JUDEȚUL SUCEAVA”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny

HCL nr. 69 din 31 octombrie 2023 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2023

HCL nr. 70 din 31 octombrie 2023 privind aprobarea încheierii contului de execuție al bugetului local al orașului Solca la data de 30 septembrie 2023

HCL nr. 71 din 16 noiembrie 2023 prin care se ia act de demisia doamnei Flutur Mihaela Maria, consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, ales pe lista Alianței USR-PLUS și se declară vacant locul deținut de aceasta, înregistrat sub nr. 6817 din 10.11.2023

HCL nr. 72 din 16 noiembrie 2023 privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici pentru proiectul “MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA CU CLASELE 0-IV, CORPUL G DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC ‘TOMSA VODA’ DIN ORASUL SOLCA, JUDETUL SUCEAVA”, COD SMIS 122847, în vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 10, Obiectiv specific 10.1/invatamant obligatoriu, POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni (cod apel: POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului)

HCL nr. 73 din 16 noiembrie 2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2 000 000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului

HCL nr. 74 din 16 noiembrie 2023 privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investitii aferente proiectului: REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA” – COD SMIS 125506 aprobaţi prin HCL nr. 42/28 august 2018 privind aprobarea proiectului integrat, a documentatiilor tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investitii aferente proiectului:  REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a elaborării Proiectelor tehnice de execuție

HCL nr. 75 din 23 noiembrie 2023 privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investitii aferente proiectului: REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA” – COD SMIS 125506 aprobaţi prin HCL nr. 42/28 august 2018 privind aprobarea proiectului integrat, a documentatiilor tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investitii aferente proiectului:  REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a actualizării bugetului în cadrul proiectului

HCL nr. 76 din 29 noiembrie 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna decembrie 2023

HCL nr. 77 din 29 noiembrie 2023 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Teritorială a orașului Solca, județul Suceava

HCL nr. 78 din 29 noiembrie 2023 privind aprobarea Procedurii de prioritizare a operațiunilor – proiectelor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Teritorială a orașului Solca, județul Suceava, pentru care se intenționează a fi depuse cereri de finanțare pe Prioritatea 7 din PR Nord Est 2021 – 2027

HCL nr. 79 din 29 noiembrie 2023 privind aprobarea Listei de  operațiuni prioritizate – proiecte din cadrul Strategiei de Dezvoltare Teritorială a orașului Solca, județul Suceava, pentru care se intenționează a fi depuse cereri de finanțare pe Prioritatea 7 din PR Nord Est 2021 – 2027

HCL nr. 80 din 29 noiembrie 2023 privind aprobarea Planului de Regenerare Urbană a orașului Solca, județul Suceava

HCL nr. 81 din 29 noiembrie 2023 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Solca, județulm Suceava

HCL nr. 82 din 29 noiembrie 2023 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ”Administrație eficientă prin implementarea de măsuri de digitalizare la nivelul orașului Solca, județul Suceava”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

HCL nr. 83 din 29 noiembrie 2023 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în orașul Solca, pentru anul 2024

HCL nr. 84 din 29 noiembrie 2023 privind acordarea mandatului special Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să declanșeze procedura de selecție pentru desemnarea unui administrator în Consiliului de Administrație al Societății ACET S.A. Suceava conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

HCL nr. 85 din 29 noiembrie 2023 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT orașul Solca, județul Suceava în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava (A.J.A.C Suceava) și Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava, să aprobe în Adunarea Generală a Asociaţiei, Caietul de sarcini al Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de Operatorul regional Societatea ACET S.A. Suceava, Regulamentul Serviciului actualizat, Studiul de specialitate elaborat de societatea PROTOBY Iași, indicatorii de performanță și indicatorii statistici ai Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de Operatorul regional Societatea ACET S.A. Suceava, contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, completarea  Contractului de delegare, prin încheierea Actului  adițional nr.  9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și acordarea mandatului special Președintelui Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să semneze în numele și pe seama UAT orașul Solca actul adițional nr.9 la Contractul de delegare

Anexe la HCL 85 din 29 noiembrie 2023

HCL nr. 86 din 29 noiembrie 2023 privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investitii aferente proiectului: REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA” – COD SMIS 125506 aprobaţi prin HCL nr. 42/28 august 2018 privind aprobarea proiectului integrat, a documentatiilor tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investitii aferente proiectului:  REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a actualizării bugetului în cadrul proiectului

HCL nr. 87 din 29 noiembrie 2023 privind aprobarea  etapizării și implementarii proiectului “REABILITARE SI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC „TOMSA VODA” DIN ORASUL SOLCA, JUDETUL SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORASUL SOLCA, JUDETUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALA SI PEISAGISTICA A PARCULUI CENTRAL DIN ORASUL SOLCA, JUDETUL SUCEAVA”, cod SMIS 125506, în etapa a II-a, în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027

HCL nr. 88 din 29 noiembrie 2023 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca, pe anul 2023

HCL nr. 89 din 12 decembrie 2023 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca, pentru anul 2023

HCL nr. 90 din 12 decembrie 2023 privind aprobarea proiectului ”MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ȘCOALA CU CLASELE 0 – IV, CORPUL G DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC ”TOMȘA VODĂ” DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA” încadrat pe categoria 4 – nefinalizate, în conformitate cu prevederile OUG 36/2023

HCL nr. 91 din 27 decembrie 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna ianuarie 2024

HCL nr. 92 din 27 decembrie 2023 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al oraşului Solca şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

HCL nr. 93 din 27 decembrie 2023 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2024-2025

HCL nr. 94 din 27 decembrie 2023 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca, pe anul 2023

HCL nr. 95 din 27 decembrie 2023 privind aprobarea încheierii contului de execuție al bugetului local al orașului Solca la data de 27 decembrie 2023

Hotărâri 2024

Hotărârea nr. 1 din 31 ianuarie 2024 privind modificarea art. 2. nr. I. pct.5. din HCL Solca nr. 53 din 30 octombrie 2020 privind aprobarea numărului, denumirii și a componenței comisiilor de specialitate  pe domenii de activitate ale Consiliului local al orașului Solca, județul Suceava, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 2 din 31 ianuarie 2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna februarie 2024

Hotărârea nr. 3 din 31 ianuarie 2024  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca şi ai unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, valabile începând cu data de 1 ianuarie 2024

Hotărârea nr. 4 din 31 ianuarie 2024 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap la nivelul oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2024

Hotărârea nr. 5 din 31 ianuarie 2024 privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local care vor fi efectuate de către beneficiarii de venit minim de incluziune din oraşul Solca, pentru anul 2024

Hotărârea nr. 6 din 31 ianuarie 2024 privind aprobarea costului lunar de întreţinere, pentru anul 2024, pentru persoanele vârstnice din  Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a modului de acoperire a valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de către beneficiarii căminului şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora

Hotărârea nr. 7 din 31 ianuarie 2024 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Solca în Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Solca

Hotărârea nr. 8 din 31 ianuarie 2024 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE ENERGETICĂ MODERATĂ A SĂLII DE SPORT DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC „TOMȘA VODĂ” SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, PNRR/2022/C10/I1.3, componenta 10 – Fondul Local, nr. C10-I3-65, ca urmare a elaborării Proiectului tehnic

Hotărârea nr. 9 din 31 ianuarie 2024 privind aprobarea Bugetului creditelor interne al orașului Solca, pe anul 2024

Hotărârea nr. 10 din 9 februarie 2024 privind aprobarea bugetului local al orașului Solca și al activităților finanțate din venituri proprii pe anul 2024

Hotărârea nr. 11 din 29 februarie 2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna martie 2024

Hotărârea nr. 12 din 25 martie 2024 privind aprobarea implementării Proiectului ”Achiziție utilaje pentru întreținerea infrastructurii urbane verzi, în orașul Solca, județul Suceava”

Hotărârea nr. 13 din 29 martie 2024 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Solca, județul Suceava, pentru luna aprilie 2024

Hotărârea nr. 14 din 29 martie 2024 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al oraşului Solca, pentru anul 2024

Hotărârea nr. 15 din 29 martie 2024 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2024