Hotarari

Arhiva Hotarari

Hotarari 2012

Hotarari 2013-2015

Hotarari 2016-2018

Hotărâri 2019 – 2020

Hotarari 2021

HCL nr. 1 din 29 ianuarie 2021 privind alegerea preşedinelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna februarie 2021

HCL nr. 2 din 29 ianuarie 2021 privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local care vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca, pentru anul 2021

HCL nr. 3 din 29 ianuarie 2021 privind aprobarea costului lunar de întreţinere, pentru anul 2021, pentru persoanele vârstnice din  Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a modului de acoperire a valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de către beneficiarii căminului şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora

HCL nr. 4 din 29 ianuarie 2021 privind acordarea mandatului special reprezentantului oraşului Solca, județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să voteze pentru adoptarea Actelor Adiţionale de actualizare, modificare şi completare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava și împuternicirea  Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației,  în numele și pe seama UAT oraşul Solca, județul Suceava, Actul Adițional la Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul AJAC Suceava

HCL nr. 5 din 29 ianuarie 2021 privind aprobarea pentru anul 2019 a cotei corespunzătoare pierderilor de apă justificate de starea tehnică a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare din cadrul UAT Solca,  județul Suceava

HCL nr. 6 din 29 ianuarie 2021 privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, acordarea mandatului reprezentantului oraşului Solca, județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei,  precum și împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama orașului Solca, Actele adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava

HCL nr. 7 din 29 ianuarie 2021 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii din anul 2020 în bugetul local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2021

HCL nr. 8 din 25 februarie 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna martie 2021

HCL nr. 9 din 25 februarie 2021 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşuluin Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările şi completările ulterioare

HCL nr. 10 din 25 februarie 2021 privind aprobarea vânzării, prin licitație publică, a unei cantități de masă lemnoasă din Pădurea orășenească Solca

HCL nr. 11 din 31 martie 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna aprilie  2021

HCL nr. 12 din 31 martie 2021 privind aprobarea structurii organizatorice şi normarea de personal a Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca

HCL nr. 13 din 31 martie 2021 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca, aprobat prin HCL Solca nr. 58/31.08.2016, cu modificările şi completările ulterioare

HCL nr. 14 din 31 martie 2021 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare „Cămin pentru Persoane Vârstnice Solca”

HCL nr. 15 din 31 martie 2021 privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investitii aferente proiectului:REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA” – COD SMIS 125506 aprobaţi prin HCL nr. 42/28 august 2018 privind aprobarea proiectului integrat, a documentatiilor tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investitii aferente proiectului: REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, cu modificările şi completările ulterioare

HCL nr. 16 din 31 martie 2021 privind modificarea şi completarea „Cap. II. Turism” din Strategia de dezvoltare economică şi socială a oraşului Solca  pentru perioada 2013 – 2023, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Solca  nr. 67 din 30 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare

HCL nr. 17 din 21 aprilie 2021 privind aprobarea sursei de finanțare a Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca

HCL nr. 18 din 21 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului local al orașului Solca și al activităților finanțate din venituri proprii și subvenții, pe anul 2021

HCL nr. 19 din 28 aprilie 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru luna mai 2021

HCL nr. 20 din 28 aprilie 2021 privind aprobarea numărului asistenților personali ai persoanelor cu handicap la nivelul orașului Solca, județul Suceava, pentru anul 2021

HCL nr. 21 din 28 aprilie 2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022 cu rata inflației în procent de 2,6%

HCL nr. 22 din 28 aprilie 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ UȚOARĂ PE STRADA TOCARI DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”

HCL nr. 23 din 21 mai 2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului„Dotarea unităților de învățământ din oraș Solca, județul Suceava cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2”, aprobaţi prin HCL Solca nr. 51 din 24 septembrie 2020 privind aprobarea Proiectului „Dotarea unităților de învățământ din oraș Solca, județul Suceava cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2”, a indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului

HCL nr. 24 din 27 mai 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna iunie 2021

HCL nr. 25 din 27 mai 2021 privind aprobarea încheierii contului de execuţie al bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2020

HCL nr. 26 din 27 mai 2021 privind propunerea schimbării destinației imobilului – Școala Veche Solca (construcție și teren), situat în orașul Solca, județul Suceava, strada Tomșa Vodă, proprietate publică a orașului Solca, județul Suceava,  din imobil cu destinație de unitate de învățământ în imobil cu destinație de ansamblu bisericesc al Parohiei Solca

HCL nr. 27 din 27 mai 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”AMENAJARE TROTUARE ÎN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”

HCL nr. 28 din 23 iunie 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna iulie 2021

HCL nr. 29 din 23 iunie 2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, în Asociația ”Obcinele”

HCL nr. 30 din 23 iunie 2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE AȘEZĂMÂNT CULTURAL, DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”

HCL nr. 31 din 16 iulie 2021 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca și al activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2021

HCL nr. 32 din 16 iulie 2021 privind validarea Dispoziției primarului orașului Solca nr. 101 din 8 iulie 2021 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2021

HCL nr. 33 din 29 iulie 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna august 2021

HCL nr. 34 din 29 iulie 2021 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2021

HCL nr. 35 din 29 iulie 2021 privind aprobarea numărului și cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Solca, pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021

HCL nr. 36 din 29 iulie 2021 pentru modificarea și completarea HCL Solca nr. 26 din 27 mai 2021 privind propunerea schimbării destinației imobilului – Școala Veche Solca (construcție și teren), situat în orașul solca, județul Suceava, strada Tomșa Vodă, proprietate publică a orașului Solca, județul Suceava, din imobil cu destinație de unitate de învățământ în imobil cu destinație de ansamblu bisericesc al Parohiei Solca

HCL nr. 37 din 29 iulie 2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE AȘEZĂMÂNT CULTURAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”

HCL nr. 38 din 31 august 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna septembrie 2021

HCL nr. 39 din 31 august 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al orașului Solca

HCL nr. 40 din 31 august 2021 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2021

HCL nr. 41 din 31 august 2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line, în orașul Solca, județul Suceava” – cod SMIS 144616, aprobați prin HCL Solca nr. 60 din 30 octombrie 2020 privind aprobarea Proiectului „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line, în orașul Solca, județul Suceava”, a indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului

HCL nr. 42 din 31 august 2021 privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici pentru proiectul “MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA CU CLASELE 0-IV, CORPUL G DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC ‘TOMSA VODA’ DIN ORASUL SOLCA, JUDETUL SUCEAVA”, în vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 10, Obiectiv specific 10.1/invatamant obligatoriu, POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni (cod apel: POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului)