Hotarari

Arhiva Hotarari

Hotarari 2012

Hotarari 2013-2015

Hotarari 2016-2018

Hotărâri 2019 – 2021

Hotărâri 2022

Hotărâri 2023

HCL nr. 1 din 31 ianuarie 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna februarie  2023

HCL nr. 2 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea bugetului local al orașului Solca și al activităților finanțate din venituri proprii, pe anul 2023

HCL nr. 3 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor revizuit, conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu revizuită în baza HG nr. 379/2020, pentru Proiectul regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 – 2020” și mandatarea reprezentantului UAT orașul Solca să susțină și să voteze  în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava (AJAC Suceava)  aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor revizuit, precum și aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii prin încheierea Actului adițional nr. 6 la Contract

HCL nr. 4 din 31 ianuarie 2023  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca şi ai unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, valabile începând cu data de 1 ianuarie 2023

HCL nr. 5 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap la nivelul oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2023

HCL nr. 6 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local care vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca, pentru anul 2023

HCL nr. 7 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea costului lunar de întreţinere, pentru anul 2023, pentru persoanele vârstnice din  Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a modului de acoperire a valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de către beneficiarii căminului şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora

HCL nr. 8 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea Inventarului terenurilor disponibile pentru punerea în aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflate în domeniul privat al orașului Solca

HCL nr. 9 din 22 februarie 2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE  ŞI DOTARE AŞEZĂMÂNT CULTURAL, DIN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA”, aprobați prin HCL Solca nr. 70 din 28.12.2022

HCL nr. 10 din 22 februarie 2023 prin care se ia act de demisia doamnei Șindilariu Adriana, consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, ales pe lista Alianței USR-PLUS și se declară vacant locul deținut de aceasta

HCL nr. 11 din 28 februarie 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna martie 2023

HCL nr. 12 din 28 februarie 2023 privind darea în folosinţă gratuită, către Asociația Club Sportiv ”Viitorul” Solca a unui imobil (Stadion) în suprafață totală de 16539 mp, înscris în CF nr. 32779 Solca, situat în intravilanul orașului Solca,  proprietate publică a oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru desfășurarea de activități sportive

HCL nr. 13 din 28 februarie 2023 privind înregistrarea UAT Orașul Solca în Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP)

HCL nr. 14 din 30 martie 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna aprilie 2023

HCL nr. 15 din 30 martie 2023 privind modificarea statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Solca și a unităților subordinate Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, aprobat prin HCL Solca nr. 42/31.07.2013, cu modificările și completările ulterioare

HCL nr. 16 din 27 aprilie 2023 privind modificarea art. 2. nr. I. pct.5. din HCL Solca nr. 53 din 30 octombrie 2021 privind aprobarea numărului, denumirii și a componenței comisiilor de specialitate  pe domenii de activitate ale Consiliului local al orașului Solca, județul Suceava, cu modificările și completările ulterioare

HCL nr. 17 din 27 aprilie 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna mai 2023

HCL nr. 18 din 27 aprilie 2023 privind aprobarea încheierii contului de execuție al bugetului local al orașului Solca pe anul 2022

HCL nr. 19 din 27 aprilie 2023 privind aprobarea încheierii contului de execuție al bugetului local al orașului Solca la data de 31 martie 2023

HCL nr. 20 din 27 aprilie 2023 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2024 cu rata inflației în procent de 13,8%

HCL nr. 21 din 27 aprilie 2023 privind aprobarea unor cereri depuse la Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare

HCL nr. 22 din 27 aprilie 2023 privind aprobarea Protocoalelor de colaborare pentru implementarea Proiectului ”HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS”, Cod SMIS  30963/Regiunea București Ilfov

HCL nr. 23 din 27 aprilie 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici  pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public  în orașul Solca, județul Suceava”

HCL nr. 24 din 27 aprilie 2023 privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil, înscris în CF nr. 32876 UAT Solca, situat în intravilan, proprietate publică a orașului Solca, județul Suceava

HCL nr. 25 din 27 aprilie 2023 privind aprobarea actualizării Amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din proprietatea privată a oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 26 din 27 aprilie 2023 privind închirierea, prin atribuire directă, a unor suprafețe de teren, situate în extravilanul  oraşului Solca, având categoria de folosinţă păşune, proprietate privată  a oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 27 din 5 mai 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, PNRR/2022/C10/I1.3, componenta 10 – Fondul Local, nr. C10-I3-783

HCL nr. 28 din 5 mai 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE ENERGETICĂ MODERATĂ A SĂLII DE SPORT DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC „TOMȘA VODĂ” SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, PNRR/2022/C10/I1.3, componenta 10 – Fondul Local, nr. C10-I3-65