Hotarari 2016 – 2018

Hotărâri adoptate în 2016

HCL nr. 1 din 5 ianuarie 2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, în oraşul Solca

HCL nr. 2 din 8 ianuarie 2016 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local pe anul 2015 a deficitului secţiunii de dezvoltare

HCL nr. 3 din 28 ianuarie 2016 privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, aprobate prin HCL Solca nr. 42/2013, cu modificările şi completările ulterioare

HCL nr. 4 din 28 ianuarie 2016 privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al oraşului Solca şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

HCL nr. 5 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local care vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca, pentru anul 2016

HCL nr. 6 din 28 ianuarie 2016 privind modificarea Anexei nr. 1 din HCL Solca nr. 2/2009 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a oraşului Solca, cu modificările şi completările ulterioare

HCL nr. 7 din 28 ianuarie 2016 privind trecerea în domeniul privat al oraşului Solca, a unor imobile din intravilanul oraşului Solca

HCL nr. 8 din 28 ianuarie 2016 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului Solca a uui număr de trei imobile, în suprafaţă totală de 778 mp

HCL nr. 9 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea Metodologiei de calcul fundamentată de Ocolul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc, pentru aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase pe picior şi vânzare directă, care se recoltează din fondul forestier, proprietate publică a oraşului Solca

HCL nr. 10 din 28 ianuarie 2016 privind vânzarea, prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

HCL nr. 11 din 28 ianuarie 2016 privind aproibarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2016

HCL nr. 12 din 29 februarie 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna martie 2016

HCL nr. 13 din 29 februarie 2016 privind modificarea HCL nr. 1 din 05.01.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, în oraşul Solca

HCL nr. 14 din 29 februarie 2016 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pe anul 2016 în Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a grilei de calcul a contribuţiei de întreţinere datorată de susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituţie

HCL nr. 15 din 29 februarie 2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2016

HCL nr. 16 din 23 martie 2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2016

HCL nr. 17 din 23 martie 2016 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare trotuare în oraşul Solca, judeţul Suceava”

HCL nr. 18 din 31 martie 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna aprilie 2016

HCL nr. 19 din 31 martie 2016 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesar gestinării situaţiilor de urgenţă la nivelul oraşului Solca, pentru anul 2016

HCL nr. 20 din 31 martie 2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea şi acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al oraşului Solca pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

HCL 21 din 31 martie 2016 privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă

HCL 22 din 31 martie 2016 privind aderarea oraşului Solca la Asociaţia Grup de Acţiune Locală Suceviţa – Putna

HCL nr. 23 din 31 martie 2016 privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al oraşului Solca, judeţul Suceava, înscris în Anexa la HCL Solca nr. 31/30.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

HCL nr. 24 din 31 martie 2016 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al oraşului Solca, judeţul Suceava, înscris în Anexa la HCL Solca nr. 31/30.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

HCL nr. 25 din 31 martie 2016 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 26 din 25 aprilie 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna mai 2016

HCL nr. 27 din 25 aprilie 2016 privind încheierea contului de execuţie al bugetului local, pe anul 2015

HCL nr. 28 din 25 aprilie 2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2016

HCL nr. 29 din 25 aprilie 2016 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, oraş Solca

HCL nr. 30 din 27 mai 2016 privind instrumentarea Proiectului „Reabilitare reţele canalizare şi Staţie de epurare, oraşul Solca, judeţul Suceava, în vederea depunerii spre finanţare la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Domeniul sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate

HCL nr. 31 din 31 mai 2016 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 556 mp, teren arabil, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe str. E.I. Torouţiu, oraşul Solca

HCL nr. 32 din 31 mai 2016 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 840 mp, teren arabil, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe str. Victoriei, oraşul Solca

HCL nr. 33 din 31 mai 2016 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot  de teren în suprafaţă de 330 mp, teren curţi-construcţii, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe str. Splaiul Independenţei, oraşul Solca

HCL nr. 34 din 31 mai 2016 privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru mijloacele de transport şi utilajele din dotarea Primăriei oraşului Solca

HCL nr. 35 din 31 mai 2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2016

HCL nr. 36 din 25 iunie 2016 privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor

HCL nr. 37 din 25 iunie 2016 privind validarea mandatelor consilierilor

HCL nr. 38 din 25 iunie 2016 privind constituirea Consiliului Local al oraşului Solca

HCL nr. 39 din 25 iunie 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL nr. 40 din 25 iunie 2016 privind alegerea viceprimarului oraşului Solca

HCL nr. 41 din 25 iunie 2016 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

HCL nr. 42 din 11 iulie 2016 privind alegerea preşedintelui a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna iulie 2016

HCL nr. 43 din 11 iulie 2016 privind desemnarea reprezentanţilor din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca care să facă parte din Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca

HCL nr. 44 din 11 iulie 2016 privind aprobarea componenţei Comisiei locale de licitaţie pentru vânzarea, concesionarea sau închirierea , după caz a unor bunuri mobile sau imobile aparţinând patrimoniului şi respectiv domeniului public sau privat al oraşului Solca

HCL nr. 45 din 11 iulie 2016 privind modificarea art. 1 din HCL Solca nr. 14 din 29.02.2016 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pe anul 2016 în Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a grilei de calcul a contribuţiei de întreţinere datorată de susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituţie

HCL nr. 46 din 11 iulie 2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2016

HCL nr. 47 din 27 iulie 2016 privind desemnarea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna august 2016

HCL nr. 48 din 27 iulie 2016 privind stabilirea tarifelor de închiriere a unor utilaje aparţinând Primăriei oraşului Solca

HCL nr. 49 din 27 iulie 2016 privind retragerea, în cazul unui beneficiar al Legii nr. 15/2003, a dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit

HCL nr. 50 din 27 iulie 2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Solca în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, (A.J.A.C. Suceava) şi mandatarea acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui Consiliului director şi a Comisiei de cenzori a A.J.A.C. Suceava, precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului A.J.A.C. Suceava

HCL nr. 51 din 27 iulie 2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava şi împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintetui şi a Consiliului director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare şi completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava

HCL nr. 52 din 27 iulie 2016 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a Unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, aprobat prin HCl nr. 42/31.07.2013, cu modificările şi completările ulterioare

HCL nr. 53 din 27 iulie 2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2016

HCL nr. 54 din 22 august 2016 privind trecerea în domeniul public a suprafeţei de 480 mp, teren aferent imobilului „Clădire Şcoală incinta Progresul”, aparţinând Liceului Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, proprietate publică a oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 55 din 22 august 2016 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al oraşului Solca, judeţul Suceava, înscries în Anexa la Hotărârea nr. 31/1999, cu modificările şi completările ulterioare

HCL nr. 56 din 31 august 2016 privid alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna septembrie 2016

HCL nr. 57 din 31 august 2016 privind desemnarea reprezentantului din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, care să facă parte din Consiliul Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca

HCL nr. 58 din 31 august 2016 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare „Cămin pentru Persoane Vârstnice Solca”

HCL nr. 59 din 31 august 2016 privind aprobarea metodologiei de calcul a preţurilor de referinţă a masei lemnoase pe picior, propusă de către Ocolul Silvic „Bucovina” Câmpulumg Moldovenesc, care prestează servicii silvice, pentru fondul forestier, proprietate publică a oraşului Solca

HCL nr. 60 din 31 august 2016 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea Orăşenească Solca

HCL nr. 61 din 31 august 2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2016

HCL nr. 62 din 16 septembrie 2016 privind instrumentarea proiectului „Modernizare Liceu Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, Corp C (Progresul), oraş solca, judeţul Suceava, în vederea depunerii spre finanţare la Ministerul dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul „Modernizarea satului românesc”. Domeniul: unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale, primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli post liceale, unităţi de învăţământ special de stat

HCL nr. 63 din 23 sptembrie 2016 privind desemnarea unui reprezentant din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, care să facă parte din Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct, în cadrul Liceului Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca

HCL nr. 64 din 30 septembrie 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna octombrie 2016

HCL nr. 65 din 30 septembrie 2016 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al doamnei Ţehanciuc Teodora, prin demisie, şi declararea ca vacant a locului de consilier local

HCL nr. 66 din 30 septembrie 2016 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, al domnului Marulă Petru-Pavel

HCL nr. 67 din 30 septembrie 2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2016

HCL nr. 68 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă, din Pădurea orăşenească Solca

HCL nr. 69 din 14 octombrie 2016 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă, din Pădurea orăşenească Solca

HCL nr. 70 din 31 octombrie 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna noiembrie 2016

HCL nr. 71 din 31 octombrie 2016 privind modificarea componenţei unei comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca

HCL nr. 72 din 31 octombrie 2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2017

HCL nr. 73 din 31 octombrie 2016 privind aprobarea unei cereri depuse la Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HCL nr. 74 din 31 octombrie 2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2016

HCL nr. 75 din 29 noiembrie 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna decembrie 2016

HCL nr. 76 din 29 noiembrie 2016 privind aprobarea componenţei Comisiei locale de licitaţie pentru vânzarea, concesionarea sau închirierea, după caz, a unor bunuri mobile sau imobile aparţinând patrimoniului şi respectiv domeniului public sau privat al oraşului Solca

HCL nr. 77 din 29 noiembrie 2016 privind modificarea art. 1 din HCL Solca nr. 14/29.02.2016 privind aprobarea costului lunar de înmtreţinere pe anul 2016 în Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a grilei de calcul a contribuţiei de întreţinere datorată de susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituţie

HCL nr. 78 din 29 noiembrie 2016 privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al oraşului Solca pentru parohia Ortodoxă „Sfinţii Apostoli” Solca

HCL nr. 79 din 7 decembrie 2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2016

HCL nr. 80 din 16 decembrie 2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, judeţul Suceava pe anul 2016

HCL nr. 81 din 16 decembrie 2016 privind alocarea unei sume de la bugetul local al oraşului Solca, pentru organizarea evenimentului „Crăciun la Solca”, de către Primăria oraşului Solca

HCL nr. 82 din 27 decembrie 2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2016

HCL nr. 83 din 29 decembrie 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna ianuarie 2017

HCL nr. 84 din 29 decembrie 2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017, în oraşul Solca

HCL nr. 85 din 29 decembrie 2016 privind modificarea art. 1 din HCL Solca nr. 34/31.05.2016 pentru stabilirea consumului lunar de carburant, pentru mijloacele de transport şi utilajele din dotarea Primăriei oraşului Solca

HCL nr. 86 din 29 decembrie 2016 privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, aprobate prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările şi completările ulterioare


Hotărâri adoptate în 2017

HCL nr. 1 din 5 ianuarie 2017 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2016 a deficitului secţiunii de dezvoltare

HCL nr. 2 din 25 ianuarie 2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului”Reabilitare reţele canalizare şi staţie de epurare oras Solca, judeţul Suceava”, finanţat de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Domeniul sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate

HCL nr. 3 din 25 ianuarie 2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Modernizare Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, Corp C (Progresul), oraş Solca, judeţul Suceava”,  finanţat de către Ministerulş Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul: „Moderniozarea satului românesc”, Domeniul: unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat

HCL nr. 4 din 25 ianuarie 2017 privind instrumentarea proiectului „Modernizare drumuri de interes local , în oraşul Solca, judeţul Suceava, în vederea depunerii spre finanţare la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Programul  Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul: „Modernizarea satului românesc”. Domeniul:  construirea/ reabilitarea/ modernizarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor

HCL nr. 5 din 25 ianuarie 2017 privind instrumentarea proiectului „Amenajare poduri în oraşul Solca, judeţul Suceava”, în vederea depunerii spre finanţare la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Programul  Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul: „Modernizarea satului românesc”. Domeniul: realizare/ modernizare/ reabilitare de poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale

HCL nr. 6 din 31 ianuarie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna februarie 2017

HCL nr. 7 din 31 ianuarie 2017 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pe anul 2017, în Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a grilei de calcul a contribuţiei de întreţinere datorată de susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituţie

HCL nr. 8 din 7 februarie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectuvul de investiţii „Reabilitare străzi degradate din asfalt şi modernizare străzi din balast, în oraşul Solca, judeţul Suceava”

HCL nr. 9 din 7 februarie 2017 privind asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii „Reabilitare străzi degradate din asfalt şi modernizare străzi din balast, în oraşul Solca, judeţul Suceava”

HCL nr. 10 din 7 februarie 2017 privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca, pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei oraşului Solca

HCL nr. 11 din 28 februarie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna martie 2017

HCL nr. 12 din 28 februarie 2017 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2017 – 2018

HCL nr. 13 din 28 februarie 2017 privind desemnarea unui reprezentant din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, care să facă parte în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca

HCL nr. 14 din 28 februarie 2017 privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local care vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca, pentru anulm 2017

HCL nr. 15 din 31 martie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna aprilie 2017

HCL nr. 16 din 31 martie 2017 privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2017

HCL nr. 17 din 31 martie 2017 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor actualizat, la nivelul oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2017

HCL nr. 18 din 31 martie 2017 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se va recolta din fondul forestier, proprietate publică a oraşului Solca, în anul de producţie 2017

HCL nr. 19 din 31 martie 2017 privind modificarea art. 1 din HCL Solca nr. 10/07.02.2017 privind valorificarea unei cantirăţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca, pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei oraşului Solca

HCL nr. 20 din 31 martie 2017 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap la nivelul oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2017

HCL nr. 21 din 31 martie 2017 privind stabilirea taxelor de închiriere pentru terenuri şi spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Solca, pentru anul 2017

HCL nr. 22 din 31 martie 2017 privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al oraşului Solca, judeţul Suceava, înscrise în Anexa la Hotărârea 31/30.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

HCL nr. 23 din 31 martie 2017 privind atribuirea de denumire a unei străzi din oraşul Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 24 din 28 aprilie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna mai 2017

HCL nr. 25 din 28 aprilie 2017 privind aprobarea încheierii contului de execuţie a bugetului local al oraşului Solca şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2016

HCL nr. 26 din 28 aprilie 2017 privind aprobarea de principiu pentru scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 923 mp, proprietate privată a oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 27 din 28 aprilie 2017 privind actualizarea Strategiei de dezvoltare economică şi socială a oraşului Solca pentru perioada 2013 – 2023, aprobată prin HCL nr. 67 din 30 decembrie 2013

HCL nr. 28 din 19 mai 2017 privind aprobarea documentaţiei pentru atestarea oraşului Solca, judeţul Suceava, ca „Staţiune Turistică de Interes Local”

HCL nr. 29 din 31 mai 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru  luna iunie 2017

HCL nr. 30 din 31 mai 2017 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică a unui lot de teren în suprafaţă de 923 mp, proprietate privată a oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 31 din 31 mai privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2017

HCL nr. 32 din 12 iunie 2017 privind revocarea HCL Solca nr. 28/19.05.2017 pentru aprobarea documentaţiei privind atestarea oraşului Solca, judeţul Suceava, ca „Staţiune Turistică de Interes Local”

HCL nr. 33 din 12 iunie 2017 privind aprobarea depunerii documentaţiei pentru obţinerea atestării oraşului Solca, judeţul Suceava, ca „Staţiune Turistică de Interes Local”

HCL nr. 34 din 28 iunie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local a oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna iulie 2017

HCL nr. 35 din 28 iunie 2017 privind trecerea în domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava, a unor imobile situate în extravilanul oraşului Solca

HCL nr. 36 din 28 iunie 2017 privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al oraşului Solca, care să aibă calitatea de observator pe lângă Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director adjunct la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca

HCL nr. 37 din 21 iulie 2017 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2017

HCL nr. 38 din 31 iulie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna august 2017

HCL nr. 39 din 31 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi ai unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca

HCL nr. 40 din 31 iulie 2017 privind aprobarea Proiectului tehnic şi ia ndicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare rampe de acces a persoanelor cu dizabilităţi în 7 clădiri, oraşul Solca, judeţul Suceava”

HCL nr. 41 din 31 iulie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru Proiectul „MODERNIZARE GRĂDINIŢA „MUGURI DE BRAD” SOLCA, PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE, ÎN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1), Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B- Clădiri publice

HCL nr. 42 din 31 iulie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru Proiectul „MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE, PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE, ÎN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1), Axa prioritară 3, prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B- Clădiri publice

HCL nr. 43 din 30 auigust 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna septembrie 2017

HCL nr. 44 din 30 august 2017 privind revocarea HCL Solca nr. 21/31.03.2017 privind stabilirea taxelor de închiriere pentru terenurile şi spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2017

HCL nr. 45 din 30 august 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare pod în oraşul Solca, judeţul Suceava”

HCL nr. 46 din 30 august 2017 Privind rectificarea bugetului local al oraşului solca, pe anul 2017

HCL nr. 47 din 27 septembrie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna octombrie 2017

HCL nr. 48 din 27 septembrie 2017 privind modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la HCL Solca nr. 39/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca

HCL nr. 49 din 27 septembrie 2017 privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei consilierilor locali ai oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru participarea la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate

HCL nr. 50 din 27 septembrie 2017 privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al oraşului Solca pentru Parohia Romano-catolică „Coborârea Duhului Sfânt”, Soloneţu Nou, comuna Cacica, pentru Biserica Romano-Catolică „Sfântul Mihail” din oraşul Solca

HCL nr. 51 din 27 septembrie 2017 privind revocarea HCL Solca nr. 35/28.06.2017 privind trecerea în domeniul privat în domeniul public al oraşului Solca, judeţul Suceava a unor imobile situate în extravilanul oraşului Solca

HCL nr. 52 din 27 septembrie 2017 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2017

HCL nr. 53 din 27 septembrie 2017 privind desemnarea reprezentanţilor din cadrul consiliului Local al oraşului Solca, care să facă parte din Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca

HCL nr. 54 din 20 octombrie 2017 privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca, pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei oraşului Solca

HCL nr. 55 din 20 octombrie 2017 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă, din Pădurea orăşenească Solca

HCL nr. 56 din 31 octombrie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul suceava, pentru luna noiembrie 2017

HCL nr. 57 din 31 octombrie 2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018, în oraşul Solca

HCL nr. 58 din 31 octombrie 2017 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi a activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2017

HCL nr. 59 din 28 noiembrie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Soplca, judeţul Suceava, pentru luna decembrie 2017

HCL nr. 60 din 28 noiembrie 2017 privind implementarea Proiectului „Achiziţie maşină de măturat stradală pentru întreţinerea infrastructurii rutiere în oraşul Solca, judeţul Suceava”

HCL nr. 61 din 28 noiembrie 2017 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2017

HCL nr. 62 din 28 noiembrie 2017 privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor nsubordonate Consiliului local al oraşului Solca, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările ţi completările ulterioare

HCL nr. 63 din 15 decembrie 2017 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2017

HCL nr. 64 din 15 decembrie 2017 privind alocarea unei sume de la bugetul local al oraşului Solca pentru organizarea evenimentului „Crăciun la Solca” de către Primăria oraşului Solca

HCL nr. 65 din 28 decembrie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna ianuarie 2018

HCL nr. 66 din 28 decembrie 2017 privind modificarea HCL Solca nr. 57 din 31.10.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018, în oraşul Solca

HCL nr. 67 din 28 decembrie 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2018

HCL nr. 68 din 28 decembrie 2017 privind aprobarea majorării cotizaţiei anuale a oraşului Solca, în calitate de membru asociat la Asociaţia „Obcinele” din judeţul Suceava

HCL nr. 69 din 28 decembrie 2017 privind modificarea Statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărâri adoptate în 2018

HCL nr. 1 din 9 ianuarie 2018 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al oraşului Solca pe anul 2017 a deficitului secţiunii de dezvoltare

HCL nr. 2 din 31 ianuarie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna februarie 2018

HCL nr. 3 din 31 ianuarie 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul apartului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi ai unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, valabile începând cu data de 01.01.2018

HCL nr. 4 din 16 februarie 2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru anul 2018, pentru persoanele vârstnice din Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a modului de acoperire a valorii integrale a contribuţiei lunarede întreţinere datorată de către beneficiarii căminului şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora

HCL nr. 5 din 16 februarie 2018 privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2018

HCL nr. 6 din 28 februarie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna martie 2018

HCL nr. 7 din 28 februarie 2018 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2018 – 2018

HCL nr. 8 din 28 februarie 2018 privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local care vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca, pentru anul 2018

HCL nr. 9 din 28 februarie 2018 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap la nivelul oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2018

HCL nr. 10 din 28 februarie 2018 privind aprobarea constituirii comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 11 din 28 februarie 2018 privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca, pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei oraşului Solca

HCL nr. 12 din 2 martie 2018 privind completarea Inventarului bunurillor care fac parte din domeniul public al oraşului Solca, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 31 din 30.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

HCL nr. 13 din 30 martie 2018 privind alegerea pre;edintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul suceava, pentru luna aprilie 2018

HCL nr. 14 din 30 martie 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca

HCL nr. 15 din 30 martie 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al oraşului Solca

HCL nr. 16 din 30 martie 2018 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

HCL nr. 17 din 30 martie 2018 privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei oraşului Solca

HCL nr. 18 din 30 martie 2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2018

HCL nr. 19 din 17 aprilie 2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2018

HCL nr. 20 din 27 aprilie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna mai 2018

HCL nr. 21 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea încheierii contului de execuţie al bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2017

HCL nr. 22 din 27 aprilie 2018 pentru modificarea Art. 2, Art. 3 şi a conţinutului Anexei nr. 2 la HCL Solca nr. 41/31.07.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru Proiectul „MODERNIZARE GRĂDINIŢA „MUGURI DE BRAD” SOLCA, PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE, ÎN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1), Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B- Clădiri publice

HCL nr. 23 din 27 aprilie 2018 de revocare a Hotărârilor nr. 6/27.02.2014, 24/21.03.2016 şi nr. 12/02.03.2018 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al oraşului Solca, judeţul Suceava, înscris în Anexa la HCL Solca nr. 31/30.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

HCL nr. 24 din 27 aprilie 2018 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al oraşului Solca, judeţul Suceava, înscris în Anexa la HCL Solca nr. 31 din 30.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

HCL nr. 25 din 25 mai 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna iunie 2018

HCL nr. 26 din 25 mai 2018 privind desemnarea reprezentantului oraşului Solca in Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor in Judeţul Suceava şi împuternicirea acestuia să voteze pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al judetului Suceava şi pentru adoptarea şi semnarea Actului adiţional de modificare a Acordului privind modul de implementare a Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor in judeţul Suceava,,

HCL nr. 27 din 26 iunie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna iulie 2018

HCL nr. 28 din 26 iunie 2018 de revizuire a HCL Solca nr. 14 din 30.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca

HCL nr. 29 din 26 iunie 2018 de revizuire a HCL Solca nr. 15 din 30.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al oraşului Solca

HCL nr. 30 din 26 iunie 2018 pentru modificarea Art. 3 si a continutului Anexei nr.1 si Anexei nr. 2 la HCL Solca nr. 42/31.07.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici, pentru Proiectul „MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE, ÎN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1), Axa Prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B-Cladiri Publice

HCL nr. 31 din 26 iunie 2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA CU CLASELE 0-IV, CORPUL G DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC ‘TOMSA VODA’ DIN ORASUL SOLCA, JUDETUL SUCEAVA”, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 10, Obiectiv specific 10.1/invatamant obligatoriu, POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni (cod apel: POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului)

HCL nr. 32 din 26 iunie 2018 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile permanente din proprietatea privată a oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 33 din 26 iunie 2018 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Judeţul Suceava prin Consiliul Judeţean Suceava, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava şi Consiliul Local al oraşului Solca

HCL nr. 34 din 26 iunie 2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2018

HCL nr. 35 din 26 iunie 2018 privind aprobarea indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare trotuare în oraşul Solca, judeţul Suceava”

HCL nr. 36 din 26 iunie 2018 privind trecerea în domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava, a unui imobil situat în extravilanul oraşului Solca

HCL nr. 37 din 27 iulie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna august 2018

HCL nr. 38 din 27 iulie 2018 privind modificarea Statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi al unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42 din 31.07.2013, cu modificările şi completările ulterioare

HCL nr. 39 din 27 iulie 2018 privind completarea Inventarului bunurilor imobile care fac parte din domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 40 din 27 iunie 2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită a două suprafeţe de teren ce fac parte din domeniul public şi privat al oraşului Solca, judeţul Suceava, către DGASPC Suceava, judeţul Suceava, pentru construirea a două case de tip familial

HCL nr. 41 din 28 august 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna septembrie 2018

HCL nr. 42 din 28 august 2018 privind aprobarea proiectului integrat, a documentatiilor tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investitii aferente proiectului: REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”

HCL nr. 43 din 28 august 2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2018

HCL nr. 44 din 13 septembrie 2018 privind aprobarea scrisorii de garanţie din partea CEC Bank SA în vederea obţinerii avansului necesar implementării proiectului de investiţii „Achiziţie maşină de măturat stradală pentru întreţinerea infrastructurii rutiere în oraşul Solca, judeţul Suceava”

HCL nr. 45 din 13 septembrie 2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2018

HCL nr. 46 din 28 septembrie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul suceava, pentru luna octombrie 2018

HCL nr. 47 din 28 septembrie 2018 de revizuire a HCL Solca nr. 14/16.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru anul 2018, pentru persoanele vârstnice din Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a modului de acoperire a valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de către beneficiarii căminului  şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora

HCL nr. 48 din 28 septembrie 2018 privind desemnarea unui reprezentant din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, care să facă parte din Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca

HCL nr. 49 din 28 septembrie 2018 privind aprobarea structurii organizatorice şi normarea de personal a Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca

HCL nr. 50 din 28 septembrie 2018 privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca, aprobat prin HCL Solca nr. 58 din 31.08.2016

HCL nr. 51 din 25 octombrie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru şedinţa ordinară din data de 25 octombrie 2018

HCL nr. 52 din 25 octombrie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna noiembrie 2018

HCL nr. 53 din 25 octombrie 2018 privind modificarea Statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, aprobat prin HCL Solca nr. 42 din 31.07.2013, cu modificările şi completările ulterioare

HCL nr. 54 din 25 moctombrie 2018 privind abrogarea HCL Solca nr. 16 din 03.06.1994 privind darea în folosinţă Casei de Copii Şcolari Solca, a unui imobil şi a HCL Solca nr. 27 din 29.08.2003 pentru modificarea HCL Solca nr. 16din 03.06.1991 privind darea în folosinţă Casei de Copii Şcolari, a unui imobil

HCL nr. 55 din 25 octombrie 2018 privind desemnarea a doi reprezentanţi din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, care să facă parte din Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca

HCL nr. 56 din 25 octombrie 2018 privind înfiinţarea Serviciului de Salubrizare la nivelul oraşului Solca

HCL nr. 57 din 25 octombrie 2018 pentru modificarea Art. 2, Art. 3 şi a conţinutului Anexei nr. 2 la HCL Solca nr. 41/31.07.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru Proiectul „MODERNIZARE GRĂDINIŢA „MUGURI DE BRAD” SOLCA, PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE, ÎN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1), Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B- Clădiri publice

HCL nr. 58 din 25 octombrie 2018 pentru modificarea art. 2 din HCL Solca nr. 42/31.07.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici, pentru Proiectul „MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE, ÎN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1), Axa Prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B-Cladiri Publice şi a art. 1 şi art. 3 din HCL Solca nr. 30/26.06.2018 pentru modificarea Art. 3 si a continutului Anexei nr.1 si Anexei nr. 2 la HCL Solca nr. 42/31.07.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici, pentru Proiectul „MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE, ÎN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1), Axa Prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B-Cladiri Publice

HCL nr. 59 din 25 octombrie 2018 privind validarea Dispoziţiei Primarului oraşului Solca nr. 215/09.10.2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2018

HCL nr. 60 din 25 octombrie 2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2018

HCL nr. 61 din 25 octombrie 2018 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 348 218 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

HCL nr. 62 din 7 noiembrie 2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2018

HCL nr. 63 din 16 noiembrie 2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2018

HCL nr. 64 din 29 noiembrie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna decembrie 2018

HCL nr. 65 din 29 noiembrie 2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019, în oraşul Solca

HCL nr. 66 din 29 noiembrie 2018 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren, în suprafaţă de 570 mp, situat în oraşul Solca, strada libertăţii, proprietate privată a oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 67 din 29 noiembrie 2018 privind abrogarea HCL nr. 32 din 26 iunie 2018 privind aprobarea „Amenajamentului pastoral pentru pajiştile permanente din proprietatea privată a oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 68 din 29 noiembrie 2018 de revizuire a HCL Solca nr. 49 din 29 septembrie 2018 privind aprobarea structurii organizatorice şi normarea de personal a Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca

HCL nr. 69 din 29 noiembrie 2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2018

HCL nr. 70 din 11 decembrie 2018 DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT „MODERNIZARE GRĂDINIŢA „MUGURI DE BRAD” SOLCA, PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE, ÎN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1), Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B- Clădiri publice

HCL nr. 71 din 11 decembrie 2018 DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT „MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE, PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE, ÎN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1), Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B- Clădiri publice

HCL nr. 72 din 11 decembrie 2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2018

HCL nr. 73 din 20 decembrie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a COnsiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna ianuarie 2019

HCL nr. 74 din 20 decembrie 2018 privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca

HCL nr. 75 din 20 decembrie 2018 de modificare a HCL Solca nr. 67/2018 privind abrogarea HCL Solca nr. 32 din 26.06.2018 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile permanente din proprietatea privată a oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 76 din 20 decembrie 2018 privind validarea Dispoziţiei Primarului oraşului Solca nr. 267 din 18 decembrie 2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2018

HCL nr. 77 din 20 decembrie 2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solc şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2018

HCL nr. 78 din 21 decembrie 2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2018

HCL Solca nr. 79 din 21 decembrie 2018 privind alocarea unei sume de la bugetul local al oraşului Solca, pentru organizarea evenimentului „Crăciun la Solca”, de către Primăria oraşului Solca