ROMÂNIA, JUDEŢUL SUCEAVA, ORAŞUL SOLCA

PUBLICAŢIE PRIVIND DELIMITAREA, NUMEROTAREA ŞI LOCALURILE SECŢIILOR DE VOTARE, ORGANIZATE ÎN UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ SOLCA, PENTRU ALEGEREA PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI DIN ANUL 2019

https://sgg.gov.ro/new/ guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA MODUL DE ACORDARE AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU LEMNE, CĂRBUNI, COMBUSTIBILI PETROLIERI, ÎN SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2019-MARTIE 2020

Act normativ de bază: Legea 92/2012 care aprobă Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece , cu modificările și completările ulterioare.

Act normativ modificator: HOTĂRÂRE nr. 559 din 4 august 2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei , aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011.

Pentru a beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței începând cu luna noiembrie 2019, cererea și documentele doveditoare pot fi depuse până la data de 20 noiembrie 2019. Beneficiarii de ajutor social și/sau alocației de susținere a familiei aflați în plată în luna depunerii cererii, vor completa un nou model de cerere, restrâns, doar cu actele doveditoare privind venitul.

Dacă o persoană îndeplinește condițiile de acordare în decembrie, ianuarie, februarie sau chiar martie și depune cerere până pe data de 20 a lunii respective, va beneficia de ajutor de încălzire începând cu luna respectivă, conform prevederilor art. 17 alin. (6) din OUG nr.70/2011, cu modificările și completările ulterioare.

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură se iau în calcul toate veniturile nete realizate de membrii acesteia în luna anterioară lunii în care se solicită dreptul. De asemenea, se ține cont de bunurile deținute de familie/persoana singură cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social.

Beneficiază de acest ajutor familiile şi persoanele singure cu domiciliul pe raza oraşului Solca ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 750 lei.

Formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se eliberează gratuit, de către Primăria oraşului Solca şi poate fi descărcat şi de pe site-ul www.solca.ro

Formularul se completează :

– în nume propriu – de către persoana îndreptățită;

– în calitate de reprezentant al familiei;

– în numele persoanei îndreptățite – în acest caz fiind necesar mandat din partea acesteia sau orice alt document care atestă această calitate (hotărârea instanței, curatela, tutela, delegare autoritate părintească).

Declarația pe proprie răspundere semnată de titularii cererilor privind veniturile, depozitele bancare, tranzacțiile imobiliare, sumele /câștigurile din jocuri de noroc sau pariuri, bunurile mobile şi imobile, precum şi componența familiei este dată în conformitate cu prevederile Codului Penal. Sumele încasate necuvenit vor fi recuperate iar dosarele vor fi înaintate organelor de cercetare penală.

Actele doveditoare care se vor anexa cererii şi declarației, pentru obținerea ajutorului de încălzire sunt:

1.contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei sau contractul de închiriere sau subînchiriere, fişa locativă (pentru cei cu locuinţă proprietate de stat), mandat de reprezentare din partea titularului (împuternicire sau declarație), certificat de moștenitor, pentru titularii de cerere care nu au calitate de proprietar sau o adeverinţă eliberată de Primăria oraşului Solca din care să rezulte că detine spaţiu de locuit;

2.copie CI/BI/certificat de naştere, pentru titularul cererii şi toţi ceilalţi membri ai familiei care locuiesc împreună cu domiciliul înscris la adresa pentru care solicită dreptul, hotărârea judecătorească de divorț/ de încredințare în vederea adopției /tutelei /curatelei /plasament;

3.documentele justificative privind toate veniturile familiei /persoanei singure (aşa cum sunt descrise şi în cerere la fiecare categorie de venit):

 – adeverințe de venit pentru salariați care să cuprindă venitul net din luna anterioară cererii, bonuri de masă, alte venituri și stimulente de natură salarială;

 – cupon /mandat poștal pentru pensii, indemnizații şi alocații/alocații de plasament, inclusiv pensii de întreținere ale copiilor, în urma divorțului părinților şi altele, conform categoriilor de venit, detaliate în cerere;

 – declaraţii de impunere pentru persoanele fizice autorizate, obţinute de la Administraţia financiară;

– adeverinţe de venit pentru categoria de venituri din arendă/dividende/chirii/subvenţie APIA sau alte venituri cu regim de reţinere la sursă (depozite bancare, pariuri, jocuri de noroc).

–  adeverinţă pentru cei care declară că nu realizează venituri, eliberată de ANAF.

4.Certificatul de înmatriculare a autoturismului/motocicletei, deoarece nu se acordă ajutor de încălzire pentru cei care deţin autoturisme/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani. Excepţie fac doar autoturismele adaptate persoanelor cu handicap. Este permisă doar deţinerea unui singur autoturism /motocicletă care să aibă vechime mai mare de 10 ani.

5.În cazul persoanelor care nu au domiciliul stabil pe raza oraşului Solca, adeverinţă de la Primăria de domiciliu din care să rezulte că nu au solicitat acest drept şi adeverinţă care să ateste bunurile mobile şi imobile pe care le deţin.

6.Atenţie la depozitele bancare mai mari de 3000 de lei care constituie bun, ce nu permite acordarea ajutoarelor de încălzire!

7.Adeverință de la Registrul agricol – Primăria Solca, cu culturile de teren agricol și numărul de animale și păsări pe care le dețin.

8.Certificat fiscal emis de către Biroul buget contabilitate, resurse umane, impozite şi taxe din cadrul Primăriei oraşului Solca, din care să rezulte că familia este proprietar al imobilului pentru care se solicită ajutorul pentru încălzirea locuinţei.

În conformitate cu prevederile art. 8 alin (1) din legea nr.416/2001, „La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, a alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, a bugetului personal complementar lunar şi a prestaţiilor sociale prevăzut în Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor şcolare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) şi art. 85 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, a stimulentului educaţional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, aceasta nu beneficiază de ajutor social.

CONDUCEREA PRIMĂRIEI ORAŞULUI SOLCA PRIMAR, CORNEL-TRIFAN ŢEHANIUC

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

Cerere – declaraţie pe propria răspundere Anexa 1 la HG VMG, ASF si AJUTOR ÎNCĂLZIRE

Cerere – declaraţie pe propria răspundere Anexa 2 la HG – DREPTURI NOI