Informatii de interes public

  1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului Local şi aparatul de specialitate al primarului;
  1. Structura organizatorică a autorităţii publice, atribuţiile consiliului local, ale primaruluii, viceprimarului, sdecretarului şi ale structurilor funcţionale, programul de funcţionare, programul audienţelor;
  2. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii şi ale funcţionarilor responsabili cu difuzarea informaţiilor de interes public;
  3. Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
  4. Sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil, taxele şi impozitele locale;
  5. Programele şi strategiile proprii;
  6. Lista cuprinzând documentele de interes public;
  7. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, prin aparatul de specialitate al Primarului oraşului Solca care se exceptează de la liberul acces la informaţiile de interes public potrivit legii sau altele decât cele puse la dispoziţie din oficiu şi care se comunică în condiţiile art. 7 din legea nr. 544/2001;
  8. Modalităţile de contestare a deciziilor autorităţii administraţiei publice locale, în siţuatia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Lista documentelor care se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor

Regulament de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca

Organigrama

Statul de funcţii

Strategii şi proiecte

Dispoziţii

Raportul primarului privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Solca şi modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local Solca, pentru anul 2023

Raportul primarului privind gestionarea bunurilor din domeniul public şi privat al oraşului Solca, pe anul 2023

Bugetul local

Impozite şi taxe

Responsabil Legea 544/2001 şi Legea 52/2003

Situaţii de Urgenţă

Licitaţii

Declaratii de avere si interese

CARIERĂ

ANUNȚ – ORGANIZARE CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE – CPNSILIER, CLASA I, GRAD ASISTENT – DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE: CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, LA BIROUL BUGET CONTABILITATE, RESURSE UMANE, IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE ȘI CONSILIER, CLASA I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, LA SERVICIUL TEHNIC, URBANISM, CADASTRU ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

REZULTATUL FINAL LA EXAMENUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE CONDUCERE DE SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI SOLCA

REZULTATUL PROBEI INTERVIU LA EXAMENUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE CONDUCERE DE SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI SOLCA

REZULTATUL PROBEI SCRISE LA EXAMENUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE CONDUCERE DE SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI SOLCA

REZULTATUL SELECTĂRII DOSARELOR ȘI A CONDIȚIILOR DE PARTICIPARE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN FUNCȚIA PUBLICĂ DE CONDUCERE DE SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS DE PROMOVARE ÎN FUNCȚIA PUBLICĂ DE CONDUCERE VACANTĂ DE SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA, NR. 369 DIN 18.01.2023

PROCES VERBAL CA URMARE A ORGANIZĂRII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE – CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT LA SERVICIUL TEHNIC, URBANISM, CADASTRU ȘI AMENAJAREA TERITORIULU DIN DATA DE 09.02.2023

ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE – CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT LA SERVICIUL TEHNIC, URBANISM, CADASTRU ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI, NR. 7300 DIN 30.12.2022

REZULTAT CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE – CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR LA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE – CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR LA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR, NR. 4020 DIN 20.07.2022

ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE – CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR LA SERVICIUL TEHNIC, URBANISM, CASASTRU ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI, NR. 3848 DIN 08.07.2022

REZULTATUL FINAL LA EXAMENUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REFERENT DE SPECIALITATE, CLASA II, GRAD SUPERIOR (231934) – SERVICIUL TEHNIC, URBANISM, CADASTRU ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI DIN DATA DE 06.05.2022

REZULTATUL PROBEI LA INTERVIU PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REFERENT DE SPECIALITATE, CLASA II, GRAD SUPERIOR (231934) – SERVICIUL TEHNIC, URBANISM, CADASTRU ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI DIN DATA DE 06.05.2022

REZULTATUL PROBEI SCRISE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REFERENT DE SPECIALITATE, CLASA II, GRAD SUPERIOR (231934) – SERVICIUL TEHNIC, URBANISM, CADASTRU ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI DIN DATA DE 06.05.2022

REZULTATUL SELECTĂRII DOSARELOR ȘI A CONDIȚIILOR DE PARTICIPARE DE CONCURSUL/EXAMENUL DE RECRUTARE A FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE DE REFERENT DE SPECIALITATE, CLASA II, GRAD PRPFESIONAL SUPERIOR DIN CADRUL SERVICIULUI TEHNIC, URMANISM, CADASTRU ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI, DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA

ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE – REFERENT DE SPECIALITATE, CLASA II, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR LA SERVICIUL TEHNIC, URBANISM, CASASTRU ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI, NR. 2098 DIN 06.04.2022

Alte informaţi