Informatii de interes public

  1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului Local şi aparatul de specialitate al primarului;
  1. Structura organizatorică a autorităţii publice, atribuţiile consiliului local, ale primaruluii, viceprimarului, sdecretarului şi ale structurilor funcţionale, programul de funcţionare, programul audienţelor;
  2. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii şi ale funcţionarilor responsabili cu difuzarea informaţiilor de interes public;
  3. Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
  4. Sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil, taxele şi impozitele locale;
  5. Programele şi strategiile proprii;
  6. Lista cuprinzând documentele de interes public;
  7. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, prin aparatul de specialitate al Primarului oraşului Solca care se exceptează de la liberul acces la informaţiile de interes public potrivit legii sau altele decât cele puse la dispoziţie din oficiu şi care se comunică în condiţiile art. 7 din legea nr. 544/2001;
  8. Modalităţile de contestare a deciziilor autorităţii administraţiei publice locale, în siţuatia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Lista documentelor care se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor

Regulament de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca

Organigrama

Statul de funcţii

Strategii şi proiecte

Dispoziţii

Raportul primarului privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Solca şi modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local Solca, pentru anul 2020

Raportul primarului privind gestionarea bunurilor din domeniul public şi privat al oraşului Solca, pe anul 2020

Bugetul local

Impozite şi taxe

Responsabil Legea 544/2001 şi Legea 52/2003

Situaţii de Urgenţă

Licitaţii

Declaratii de avere si interese

ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS

ANUNȚ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Alte informaţii