Hotarari 2019-2021

Hotarari

Hotărâri 2019

HCL nr. 1 din 8 ianuarie 2019 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local pe anul 2018 a deficitului secţiunii de dezvoltare

HCL nr. 2 din 17 ianuarie 2019 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici reprezentând noua valoare, după încheierea contractului de achiziţii pentru obiectivul de investiţii „Amenajare pod în oraşul Solca, judeţul Suceava”, finanţat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul „Modernizarea satului românesc”, Domeniul „Poduri, podeţe sau punţi pietonale”

HCL nr. 3 din 31 ianuarie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna februarie 2019

HCL nr. 4 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2019 – 2020

HCL nr. 5 din 31 ianuarie 2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca şi ai unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, valabile începând cu data de 1 ianuarie 2019

HCL nr. 6 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare „Cămin pentru Persoane Vârstnice Solca”

HCL nr. 7 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru anul 2019, pentru persoanele vârstnice din Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a modului de acoperire a valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de către beneficiarii căminului şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora

HCL nr. 8 din 31 ianuarie 2019 pentru modificarea art. 4 şi a art.6 la HCL Solca nr. 56 din 25 octombrie 2018 privind înfiinţarea Serviciului de salubrizare la nivelul oraşului Solca şi a art. 3 alin (2) din Anexa nr. 2 la HCL nr. 56 din 25 octombrie 2018

HCL nr. 9 din 28 februarie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna martie 2019

HCL nr. 10 din 28 februarie 2019 privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local care vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca, pentru anul 2019

HCL nr. 11 din 28 februarie 2019 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici reprezentând noua valoare, conform OUG nr. 114/2018, pentru obiectivul de investiţii „Amenajare pod în oraşul Solca, judeţul Suceava”, finanţat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul „Modernizarea satului românesc”, Domeniul: „Poduri, podeţe sau punţi pietonale”

HCL nr. 12 din 28 februarie 2019 privind aprobarea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică pe raza oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 13 din 28 februarie 2019 privind aprobarea prelungirii Planului Urbanistic General al oraşului Solca şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

HCL nr. 14 din 28 februarie 2019 privind modificarea HCL Solca nr. 65 din 29.11.2018, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 în oraşul Solca

HCL nr. 15 din 29 martie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna aprilie 2019

HCL nr. 16 din 29 martie 2019 privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca, pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei oraşului Solca

HCL nr. 17 din 9 aprilie 2019 privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor imobile care fac parte din domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 18 din 9 aprilie 2019 privind închirierea, prin licitaţie publică, a trei loturi de teren, situate în intravilanul oraşului Solca, având categoria de folosinţă păşune, proprietate privată a oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 19 din 22 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2019

HCL nr. 20 din 25 aprilie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna mai 2019

HCL nr. 21 din 25 aprilie 2019 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2020 cu rata inflaţiei în procent de 4,6%

HCL nr. 22 din 25 aprilie 2019 de revocare a HCL Solca nr. 13 din 28 februarie 2019 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al oraşului Solca şi a Regulamentului Local de urbanism aferent acestuia

HCL Solca nr. 23 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al oraşului Solca şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

HCL nr. 24 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap la nivelul oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2019

HCL nr. 25 din 25 aprilie 2019 de revizuire Hotărârii Consiliului Local al oraşului Solca nr. 7/31.01.2019 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru anul 2019, pentru persoanele vârstnice din Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a modului de acoperire a valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de către beneficiarii căminului şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora

HCL nr. 26 din 25 aprilie 2019 privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor imobile care fac parte din domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 27 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile permanente din proprietatea privată a oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 28 din 25 aprilie 2019 privind închirierea, prin încredinţare directă, a unor suprafeţe de teren, situate în extravilanul oraşului Solca, având categoria de folosinţă păşune, proprietate privată a oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 29 din 30 mai 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliuluib local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna iunie 2019

HCL nr. 30 din 30 mai 2019 privind aprobarea încheierii contului de execuţie al bugetului local al oraşului Solca şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2018

HCL nr. 31 din 30 mai 2019 privind aprobarea implementării proiectului de investiţie: Studiu de fezabilitate „Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în oraşul Solca, judeţul Suceava”

HCL nr. 32 din 30 mai 2019 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consilului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările ulterioare

HCL nr. 33 din 30 mai 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare străzi şi refacere gabioane afectate de viituri în perioada 28 – 30.06.2018, în oraşul Solca, judeţul Suceava”

HCL nr. 34 din 30 mai 2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I” SA, a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare străzi şi refacere gabioane afectate de viituri în perioada 28 – 30.06.2018, în oraşul Solca, judeţul Suceava”

HCL nr. 35 din 30 mai 2019 privind rectificarea bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii al oraşului Solca, pe anul 2019

HCL nr. 36 din 25 iunie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna iulie 2019

HCL nr.37 din 25 iunie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare strada Splaiul Independenţei din oraşul Solca, judeţul Suceava”

HCL nr. 38 din 22 iulie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna august 2019

HCL nr. 39 din 22 iulie 2019 privind modificarea statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările şi completările ulterioare

HCL nr. 40 din 22 iulie 2019 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2019

HCL nr. 41 din 22 iulie 2019 privind corectarea erorii materiale din preambulul HCL Solca nr. 31 din 30 mai 2019 privind aprobarea implementării proiectului de investiţie: Studiu de fezabilitate „Înfiinţare sostem de distribuţie gaze naturale în oraşul Solca, judeţul Suceava”

HCL nr. 42 din 22 iulie 2019 privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al oraşului Solca pentru Parohia Romano-Catolică „Coborârea Duhului Sfânt” Soloneţu Nou, com. Cacica, pentru Biserica Romano-Catolică „Sfântul Mihail” din oraşul Solca

HCL nr. 43 din 28 august 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna septembrie 2019

HCL nr. 44 din 28 august 2019 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2019

HCL nr. 45 din 28 august 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Amenajare trotuare în oraşul Solca, judeţul Suceava”

HCL nr. 46 din 30septembrie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna octombrie 2019

HCL nr. 47 din 30 septembrie 2019 privind desemnarea a doi reprezentanţi din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, care să facă parte din Consiliul  de administraţie al Liceului Tehnologic ,,Tomşa Vodă” Solca

HCL nr. 48 din 30 septembrie 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate de către contribuabili, persoane fizice, bugetului local al oraşului Solca

HCL nr. 49 din 30 septembrie 2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „MODERNIZARE GRĂDINIŢA „MUGURI DE BRAD” SOLCA, PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE, ÎN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA” – COD SMIS 118623, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1), Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B- Clădiri publice, ca urmare a realizării Proiectului „MODERNIZARE GRĂDINIŢA „MUGURI DE BRAD” SOLCA, PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE, ÎN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA”, faza P.Th + D.E

HCL nr. 50 din 30 septembrie 2019 DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT „MODERNIZARE GRĂDINIŢA „MUGURI DE BRAD” SOLCA, PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE, ÎN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1), Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B- Clădiri publice, ca urmare a realizării Proiectului „MODERNIZARE GRĂDINIŢA „MUGURI DE BRAD” SOLCA, PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE, ÎN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA”, faza P.Th + D.E

HCL nr. 51 din 30 septembrie 2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE, ÎN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA” – COD SMIS 115406, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1), Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B- Clădiri publice, ca urmare a realizării Proiectului ” MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE, ÎN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA”, faza P.Th + D.E

HCL nr. 52 din 30 septembrie 2019 DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT „MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE, ÎN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1), Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B- Clădiri publice, ca urmare a realizării Proiectului „MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE, ÎN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA”, faza P.Th+D.E

HCL nr. 53 din 16 octombrie 2019 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea Orăşenească Solca

HCL nr. 54 din 16 octombrie 2019 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2019

HCL nr. 55 din 31 octombrie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al moraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna noiembrie 2019

HCL nr. 56 din 31 octombrie 2019 privind modificarea organigramei şi a ststului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările ulterioare

HCL nr. 57 din 31 octombrie 2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020, în oraşul Solca

HCL nr. 58 din 31 octombrie 2019 privind retragerea în cazul unui beneficiar al Legii nr. 15/2003 a dreptului de folosință asupra terenului atribuit

HCL nr. 59 din 31 octombrie 2019 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2019

HCL nr. 60 din 29 noiembrie 2019 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru luna decembrie 2019

HCL nr. 61 din 29 noiembrie 2019 privind alocarea unei sume de la bugetul local al orașului Solca, pentru organiyarea evenimentului ,,Crăciun la Solca,,, de către Primăria orașului Solca

HCL nr. 62 din 29 noiembrie 2019 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca și al activităților finanțate din venituri proprii și subvenții, pe anul 2019

HCL nr. 63 din 6 decembrie 2019 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru Proiectul regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 – 2020” și mandatarea reprezentantului UAT orașul Solca să susțină și să voteze  în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava (AJAC Suceava)  aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor

HCL nr. 64 din 6 decembrie 2019 privind aprobarea modificării Contractului de Delegare al Gestiunii și mandatarea AJAC Suceava să semneze Actul Adițional nr. 5 în numele și pe seama UAT orașul Solca

HCL nr. 65 din 6 decembrie 2019 privind darea în administrare către Serviciul de Ambulanţă Suceava a două apartamente din imobilul C2, situat pe strada Republicii, nr. 14, proprietate publică a oraşului Solca, judeţul Suceava, în vederea desfăşurării activităţii Substaţiei de Ambulanţă Solca

HCL nr. 66 din 16 decembrie 2019 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2019

HCL nr. 67 din 16 decembrie 2019 de completare a HCL Solca nr. 56 din 31 octombrie 2019 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările ulterioare

HCL nr. 68 din 23 decembrie 2019 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2019

HCL nr. 69 din 30 decembrie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna ianuarie 2020

HCL nr. 70 din 30 decembrie 2019 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările ulterioare

HCL nr. 71 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza oraşului Solca, judeţul suceava, pentru anul şcolar 2020 – 2021

HCL nr. 72 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

Hotărâri 2020

HCL nr. 1 din 31 ianuarie 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna februarie 2020

HCL nr. 2 din 31 ianuarie 2020 privind darea în administrare către Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca a unui imobil, situat pe strada Tomşa Vodă, nr. 32, proprietate publică a oraşului Solca, judeţul suceava, în vederea desfăşurării activităţii Bibliotecii Şcolare Solca

HCL nr. 3 din 31 ianuarie 2020 privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local care vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca, pentru anul 2020

HCL nr. 4 din 31 ianuarie 2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca şi ai unităţilor subordonate Consiliului local al oraşului Solca, valabile începând cu data de 01 ianuarie 2020

HCL nr. 5 din 31 ianuarie 2020 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru anul 2020, pentru persoanele vârstnice din Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a modului de acoperire a valorii integrale a constribuţiei lunare de întreţinere datorată de către beneficiarii căminului şi/sau susţinătorilor legali ai acestora

HCL nr. 6 din 14 februarie 2020 privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pentru anul 2020

HCL nr. 7 din 28 februarie 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna martie 2020

HCL nr. 8 din 28 februarie 2020 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru perioada 2020 – 2025

HCL nr. 9 din 28 februarie 2020 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările ulterioare

HCL nr. 10 din 28 februarie 2020 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al oraşului Solca, pentru anul 2020

HCL nr. 11 din 28 februarie 2020 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap la nivelul oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2020

HCL nr. 12 din 28 februarie 2020 privind vânzarea, fără licitaţie publică a unui lot de teren în suprafaţă de 400 m.p., înscris în CF nr. 30363 Solca, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe str. Tocari, nr.15, judeţul Suceava, către dna Gherghe Ana-Maria, proprietara construcţiei de pe acest teren

HCL nr. 13 din 28 februarie 2020 privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Solca

HCL nr. 13 BIS din 28 februarie 2020 privind aprobarea modului de întocmire şi ţinere la zi a Registrului Agricol al oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 14 din 6 martie 2020 privind modificarea şi completarea HCL nr. 56 din 25 octombrie 2018 privind înfiinţarea Serviciului de salubrizare la nivelul oraşului Solca, cu modificările şi completările ulterioare

HCL nr. 15 din 6 martie 2020 privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de iluminat public în oraşul Solca

HCL nr. 16 din 6 martie 2020 privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor imobile care fac parte din domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 17 din 8 aprilie 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna aprilie 2020

HCL nr. 18 din 8 aprilie 2020 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2020

HCL nr. 19 din 30 aprilie 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna mai 2020

HCL nr. 20 din 30 aprilie 2020 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării la nivelul oraşului Solca a procedurilor de atrubuire a contractelor/acordurilor-cadrul pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României, pentru anul şcolar 2020 – 2021 şi perioada următoare, până în anul 2023

HCL nr. 21 din 30 aprilie 2020 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021 cu rata inflaţiei în procent de 3,8%

HCL nr. 22 din 30 aprilie 2020 privind darea în folosinţă gratuită către Serviciul de Ambulanţă Suceava a două apartamente din imobilul C2, situat pe strada republicii, nr.14, proprietate publică a oraşului Solca, judeţul Suceava, în vederea desfăşurării activităţii Substaţiei de Ambulanţă Solca

HCL nr. 23 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea încheierii contului de execuţie al bugetului local al oraşului Solca şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2019

HCL nr. 24 din 30 aprilie 2020 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2020

HCL nr. 25 din 29 mai 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al orasului Solca  judetul Suceava pentru luna iunie 2020

HCL nr. 26 din 29 mai 2020 privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor imobile care lac parte din
domeniul privat al orasului Solca, judetul Suceava

HCL nr. 27 din 29 mai 2020 privind aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a Registrului agricol al orasului Solca
judetul Suceava

HCL nr. 28 din 29 mai 2020 privind valorificarea unei cantitati de masa lemnoasa din Padurea oraseneasca Solca, pentru
nevoi proprii. la dispozitia Primariei orasului Solca

HCL nr. 29 din 29 mai 2020 privind rectificarea bugetului local si al activitatilor finantate din venituri proprii si subventii al orasului Solca pe anul 2020

HCL nr. 30 din 16 iunie 2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investitii aferente proiectului: REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA” – COD SMIS 125506 aprobaţi prin HCL nr. 42/28 august 2018 privind aprobarea proiectului integrat, a documentatiilor tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investitii aferente proiectului:  REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”

HCL nr. 31 din 30 iunie 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al orasului Solca, județul Suceava, pentru luna iulie 2020

HCL nr. 32 din 30 iunie 2020 privind  aprobarea participării oraşului Solca, în calitate de membru asociat în cadrul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bazinul Solca Bucovina”

HCL nr. 33 din 30 iunie 2020 privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investitii aferente proiectului:REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA” – COD SMIS 125506 aprobaţi prin HCL nr. 42/28 august 2018 privind aprobarea proiectului integrat, a documentatiilor tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investitii aferente proiectului: REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”

HCL nr. 34 din 30 iunie 2020 privind asigurarea cofinanțării participării Liceului Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca la Programul Operațional  633/6/14 – Stagii de practică pentru eleviRegiuni mai puțin dezvoltate, Proiect: „Practica pentru viitorul meu” – cod SMIS 131526

HCL nr. 35 din 15 iulie 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al orasului Solca, judetul Suceava, pentru sedinta extraordinara din data 15 iulie 2020

HCL nr. 36 din 15 iulie 2020 privind  aprobarea implementării Proiectului :” Practica pentru viitorul meu” – cod SMIS 131526, solicitant LICEUL TEHNOLOGIC „TOMŞA VODĂ” SOLCA în parteneriat cu LICEUL TEHNOLOGIC „ŞTEFAN CEL MARE” CAJVANA și LICEUL TEHNOLOGIC „NICANOR MOROŞAN” PÂRTEŞTII DE JOS, şi a contribuţiei proprii a LICEULUI TEHNOLOGIC „TOMŞA VODĂ” SOLCA pentru cofinanţarea acestuia în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6 –  Educaţie şi competente, Prioritatea de investiţii 14 – Creşterea participării  la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor  din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform, SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

HCL nr. 37 din 15 iulie 2020 privind aprobarea unor cereri depuse la Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala

HCL nr. 38 din 31 iulie 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al orasului Solca, judetul Suceava, pentru luna august 2020

HCL nr. 39 din 31 iulie 2020 privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare  al Compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 40 din 31 iulie 2020 privind acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, în anul 2020, pentru activităţile întrerupte, pe perioada stării de urgenţă

HCL nr. 41 din 31 iulie 2020 privind rectificarea bugetului local si al activitatilor finantate din venitud proprii si subventii al orasului Solca pe anul 2020

HCL nr. 42 din 25 august 2020 privind rectificarea bugetului local al orasului Solca pe anul 2020

HCL nr. 43 din 31 august 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna septembrie 2020

HCL nr. 44 din 31 august 2020 privind  acordul de principiu pentru scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui imobil, în suprafaţă de 670 mp, compus din clădire, teren curţi-construcţii şi teren arabil, situat pe strada Republicii, înscris în CF nr. 37419 Solca, proprietate privată a oraşului Solca,  judeţul Suceava

HCL nr. 45 din 09 septembrie 2020 privind rectificarea bugetului local al orasului Solca pe anul 2020

HCL nr. 46 din 24 septembrie 2020 privind instituirea unor măsuri fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a oraşului Solca, judeţul Suceava

HCl nr. 47 din 24 septembrie 2020 privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici pentru proiectul “MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA CU CLASELE 0-IV, CORPUL G DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC ‘TOMSA VODA’ DIN ORASUL SOLCA, JUDETUL SUCEAVA”, în vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 10, Obiectiv specific 10.1/invatamant obligatoriu, POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni (cod apel: POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului)

HCL nr. 48 din 24 septembrie 2020 privind rectificarea bugetului local şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii al oraşului Solca, pe anul 2020

HCL nr. 49 din 24 septembrie 2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE  ŞI DOTARE AŞEZĂMÂNT CULTURAL, DIN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA”

HCL nr. 50 din 24 septembrie 2020 privind aprobarea Proiectului „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line, în orașul Solca, județul Suceava”, a indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului

HCL nr. 51 din 24 septembrie 2020 privind aprobarea Proiectului „Dotarea unităților de învățământ din oraș Solca, județul Suceava cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2”, a indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului

HCL nr. 52 din 30 octombrie 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru şedinţele extraordinare – de îndată, din data de 30 octombrie 2020

HCL nr. 53 din 30 octombrie 2020 privind aprobarea numărului, denumirii şi a componenţei comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 54 din 30 octombrie 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al orasului Solca, judetul Suceava, pentru luna noiembrie 2020

HCL nr. 55 din 30 octombrie 2020 privind constituirea Comisiei de constatare a rezultatului votului secret   prin folosirea buletinelor de vot

HCL nr. 56 din 30 octombrie 2020 privind alegerea viceprimarului orasului Solca, judetul Suceava

HCL nr. 57 din 30 octombrie 2020 privind desemnarea reprezentantului din cadrul Consiliului Local al orasului Solca, care sa faca parte din Consiliul Consultativ al Caminului pentru Persoane Varstnice Solca

HCL nr. 58 din 30 octombrie 2020 privind desemnarea a doi reprezentanti din cadrul Consiliului Local al orasului Solca, care sa faca parte din Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic ,,Tomsa Voda” Solca

HCL nr. 59 din 30 octombrie 2020 privind validarea Dispozitiei primarului orasului Solca nr. 168 din 30 septembrie 2020 privind rectificarea bugetului local al orasului Solca pe anul 2020

HCL nr. 60 din 30 octombrie 2020 privind aprobarea Proiectului „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice online, in orasul Solca, iudetul Suceava

HCL nr. 61 din 27 noiembrie 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al orasului Solca, judetul Suceava, pentru luna decembrie 2020

HCL nr. 62 din 27 noiembrie 2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021, in orasul Solca, judetul Suceava

HCL nr. 63 din 27 noiembrie 2020 privind modificarea organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Solca, judetul Suceava

HCL nr. 64 din 27 noiembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de asistenţă socială organizată ca un compartiment funcţional în cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 65 din 27 noiembrie 2020 privind rectificarea bugetului local si al activitiatilor finantate din venituri proprii si
subventii al orasului Solca pe anul 2020

HCL nr. 66 din 27 noiembrie 2020 privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.,  pe baza de protocol, a amplasamentului  situat în loc. Solca, jud. Suceava și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții “REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE ASEZAMANT CULTURAL, LOCALITATEA SOLCA, JUDETUL SUCEAVA”

HCL nr. 67 din 11 decembrie 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și implementarea proiectului „DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN TERITORIUL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „BAZINUL SOLCA BUCOVINA””

HCL nr. 68 din 11 decembrie 2020 privind validarea Dispozitiilor primarului orasului Solca nr. 203 din 09 decembrie 2020 si nr. 204 din 10 decembrie 2020 privind rectificarea bugetului local al orasului Solca pe anul 2020

HCL nr. 69 din 18 decembrie 2020 privind rectificarea bugetului local si al activitatilor finantate din venituri proprii si
subventii al orasului Solca pe anul 2020

HCL nr. 70 din 29 decembrie 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al orasului Solca, judetul Suceava, pentru luna ianuarie 2021

HCL nr. 71 din 29 decembrie 2020 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza orasului Solca, judetul Suceava, pentru anul scolar 2021-2022

HCL nr. 72 din 29 decembrie 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru „Înfiinţare plantaţie de afin, construire hală pentru depozitare, condiţionare, procesare fructe, punct de desfacere, în oraşul Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 73 din 29 decembrie 2020 privind validarea dispozitiei primarului orasului Solca nr.209 din 22 decembrie 2020 privind rectificarea bugetului local al orasului Solca pe anul 2020

Hotărâri 2021

HCL nr. 1 din 29 ianuarie 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al orasului Solca, judetul Suceava, pentru luna februarie 2021

HCL nr. 2 din 29 ianuarie 2021 privind aprobarea Planului anual de lucrari de interes local care vof fi efectuate de catre beneficiarii de ajutor social din orasul Solca pentru anul 2021

HCL nr. 3 din 29 ianuarie 2021 privind aprobarea costului lunar de întreţinere, pentru anul 2021, pentru persoanele vârstnice din  Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a modului de acoperire a valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de către beneficiarii căminului şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora

HCL nr. 4 din 29 ianuarie 2021 privind acordarea mandatului special reprezentantului oraşului Solca, județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să voteze pentru adoptarea Actelor Adiţionale de actualizare, modificare şi completare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava și împuternicirea  Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației,  în numele și pe seama UAT oraşul Solca, județul Suceava, Actul Adițional la Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul AJAC Suceava

HCl nr. 5 din 29 ianuarie 2021 privind aprobarea pentru anul 2019 a cotei corespunzătoare pierderilor de apă justificate de starea tehnică a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare din cadrul UAT Solca,  județul Suceava

HCl nr. 6 din 29 ianuarie 2021 privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, acordarea mandatului reprezentantului oraşului Solca, județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei,  precum și împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama orașului Solca, Actele adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava

HCL nr. 7 din 29 ianuarie 2021 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii din anul 2020 în bugetul local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2021

HCL nr. 8 din 25 februarie 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna martie 2021

HCL nr. 9 din 25 februarie 2021 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşuluin Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările şi completărie ulterioare

HCL nr. 10 din 25 februarie 2021 privind aprobarea vânzării, prin licitație publică, a unei cantități de masă lemnoasă din Pădurea orășenească Solca

HCL nr. 11 din 31 martie 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna aprilie  2021

HCL nr. 12 din 31 martie 2021 privind aprobarea structurii organizatorice şi normarea de personal a Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca

HCL nr. 13 din 31 martie 2021 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca, aprobat prin HCL Solca nr. 58/31.08.2016, cu modificările şi completările ulterioare

HCL nr. 14 din 31 martie 2021 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare „Cămin pentru Persoane Vârstnice Solca”

HCL nr. 15 din 31 martie 2021 privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investitii aferente proiectului:REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA” – COD SMIS 125506 aprobaţi prin HCL nr. 42/28 august 2018 privind aprobarea proiectului integrat, a documentatiilor tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investitii aferente proiectului: REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”

HCL nr. 16 din 31 martie 2021 privind modificarea şi completarea „Cap. II. Turism” din Strategia de dezvoltare economică şi socială a oraşului Solca  pentru perioada 2013 – 2023, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Solca  nr. 67 din 30 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare

HCL nr. 17 din 21 aprilie 2021 privind aprobarea sursei de finanțare a Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca

HCL nr. 18 din 21 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului local al orașului Solca și al activităților finanțate din venituri proprii și subvenții, pe anul 2021

HCL nr. 19 din 28 aprilie 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna mai  2021

HCL nr. 20 din 28 aprilie 2021 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap la nivelul oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2021

HCL nr. 21 din 28 aprilie 2021 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022 cu rata inflației în procent de 2,6%

HCL nr. 22 din 28 aprilie 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ UȘOARĂ PE STRADA TOCARI DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”

HCL nr. 23 din 21 mai 2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului„Dotarea unităților de învățământ din oraș Solca, județul Suceava cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2”, aprobaţi prin HCL Solca nr. 51 din 24 septembrie 2020 privind aprobarea Proiectului „Dotarea unităților de învățământ din oraș Solca, județul Suceava cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2”, a indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului

HCL nr. 24 din 27 mai 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna iunie 2021

HCL nr. 25 din 27 mai 2021 privind aprobarea încheierii contului de execuţie al bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2020

HCL nr. 26 din 27 mai 2021 privind propunerea schimbării destinației imobilului – Școala Veche Solca (construcție și teren), situat în orașul Solca, județul Suceava, strada Tomșa Vodă, proprietate publică a orașului Solca, județul Suceava,  din imobil cu destinație de unitate de învățământ în imobil cu destinație de ansamblu bisericesc al Parohiei Solca

HCL nr. 27 din 27 mai 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”AMENAJARE TROTUARE ÎN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”

HCL nr. 28 din 23 iunie 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna iulie 2021

HCL nr. 29 din 23 iunie 2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, în Asociația ”Obcinele”

HCL nr. 30 din 23 iunie 2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE AȘEZĂMÂNT CULTURAL, DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA

HCL nr. 31 din 16 iulie 2021 privind rectificarea bugetului local si al activtatilor finantate din venituri proprii si
subventii al orasului Solca, pe anul 2021

HCL nr. 32 din 16 iulie 2021 privind validarea Dispoziției primarului orasului Solca nr. 101 din 08 iulie 2021
privind rectificarea bugetului local al orasului Solca pe anul 2021

HCL nr. 33 din 29 iulie 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna august 2021

HCL nr. 34 din 29 iulie 2021 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2021

HCL nr. 35 din 29 iulie 2021 privind aprobarea numărului și cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Solca, pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021

HCL nr. 36 din 29 iulie 2021 pentru modificarea și completarea HCL Solca nr. 26 din 27 mai 2021 privind propunerea schimbării destinației imobilului – Școala Veche Solca (construcție și teren), situat în orașul Solca, județul Suceava, strada Tomșa Vodă, proprietate publică a orașului Solca, județul Suceava,  din imobil cu destinație de unitate de învățământ în imobil cu destinație de ansamblu bisericesc al Parohiei Solca

HCL nr. 37 din 29 iulie 2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE AȘEZĂMÂNT CULTURAL, DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”

HCL nr. 38 din 31 august 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna septembrie 2021

HCL nr. 39 din 31 august 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al orașului Solca

HCL nr. 40 din 31 august 2021 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2021

HCL nr. 41 din 31 august 2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line, în orașul Solca, județul Suceava” – cod SMIS 144616, aprobați prin HCL Solca nr. 60 din 30 octombrie 2020 privind aprobarea Proiectului „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line, în orașul Solca, județul Suceava”, a indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului

HCL nr. 42 din 31 august 2021 privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici pentru proiectul “MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA CU CLASELE 0-IV, CORPUL G DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC ‘TOMSA VODA’ DIN ORASUL SOLCA, JUDETUL SUCEAVA”, în vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 10, Obiectiv specific 10.1/invatamant obligatoriu, POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni (cod apel: POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului)

HCL nr. 43 din 27 septembrie 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna octombrie 2021

HCL nr. 44 din 27 septembrie 2021 privind desemnarea a doi reprezentanţi  din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, care să facă parte din Consiliul  de administraţie al Liceului Tehnologic ,,Tomşa Vodă” Solca

HCL nr. 45 din 27 septembrie 2021 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2021

HCL nr. 46 din 21 octombrie 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna noiembrie 2021

HCL nr. 47 din 21 octombrie 2021 privind ajustarea prețurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, în funcție de evoluția prețurilor la materialele de construcții, la Contractul de achiziție publică de lucrări execuție nr. 3838/3242/26.05.2021, încheiat între U.A.T. Orașul Solca și SC SUCT SA, pentru realizarea obiectivului de investiții ”ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ UȘOARĂ PE STRADA TOCARI DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, conform prevederilor O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiții

HCL nr. 48 din 21 octombrie 2021 privind ajustarea prețurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, în funcție de evoluția prețurilor la materialele de construcții, la Contractul de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) nr. 3756/30.07.2013, încheiat între U.A.T. Orașul Solca și SC Test Prima SRL Suceava lider de asociere & SC Expert Instal Construct SRL – Asociat 1, pentru implementarea obiectivului de investiții ”Reabilitare rețele canalizare si stație de epurare oraș Solca, județul Suceava”, finanțat de către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Programul National de Dezvoltare Locală, Domeniul sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, conform prevederilor O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

HCL nr. 49 din 21 octombrie 2021 privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca, pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei oraşului Solca

HCL nr. 50 din 21 octombrie 2021 privind desemnarea a trei reprezentanţi  din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, care să facă parte din Consiliul  de administraţie al Liceului Tehnologic ,,Tomşa Vodă” Solca

HCL nr. 51 din 21 octombrie 2021 prin care se ia act de demisia domnului Șulschi Andrei-Iulian, consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, ales pe lista Alianței USR-PLUS și se declară vacant locul deținut de acesta

HCL nr. 52 din 21 octombrie 2021 privind vânzarea, fără licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 400 m.p., înscris în CF nr. 30362 Solca, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe str. Tocari, nr.17, judeţul Suceava, către dl Lucan Ștefan-Ovidiu, proprietarul construcţiei de pe acest teren

HCL nr. 53 din 21 octombrie 2021 privind desemnarea unui reprezentant  din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, care să facă parte din Comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct în cadrul Liceului Tehnologic ,,Tomşa Vodă” Solca

HCL nr. 54 din 21 octombrie 2021 privind validarea Dispozițiilor primarului orașului Solca nr. 131 din 04 octombrie 2021 și nr. 138 din 14 octombrie 2021 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2021

HCL nr. 55 din 21 octombrie 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați la nivelul lunii octombrie 2021, privind proiectul de investiție ”Reabilitare rețele de canalizare și stație de epurare oraș Solca, județul Suceava”

HCL nr. 56 din 21 octombrie 2021 pentru aprobarea cererii de finanţare şi a devizului estimativ pentru obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE DRUM ȘI CONSTRUIRE 2 PODURI ÎN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, în vederea depunerii acestei investiţii în cadrulProgramului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”

HCL nr. 57 din 21 octombrie 2021 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2021

HCL nr. 58 din 21 octombrie 2021 privind implementarea proiectului „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în orașul Solca, județul Suceava”, în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public

HCL nr. 59 din 18 noiembrie 2021 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2021

HCL nr. 60 din 18 noiembrie 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și implementarea proiectului „ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ UȘOARĂ PE STRADA SPLAIUL INDEPENDENȚEI DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”

HCL nr. 61 din 26 noiembrie 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna decembrie 2021

HCL nr. 62 din 26 noiembrie 2021 privind instituirea unor măsuri fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 63 din 26 noiembrie 2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022, în oraşul Solca

HCL nr. 64 din 26 noiembrie 2021 privind retragerea în cazul unor beneficiari ai Legii nr.15/2003 a dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit

HCL nr. 65 din 26 noiembrie 2021 privind aprobarea numărului și cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Solca, pentru anul școlar 2021 – 2022

HCL nr. 66 din 26 noiembrie 2021 privind schimbarea destinației imobilului – Școala Veche Solca (construcții și teren), înscris în CF nr. 37921 Solca, situat în orașul Solca, județul Suceava, strada Tomșa Vodă, proprietate publică a orașului Solca, județul Suceava, din unitate de învățământ, în vederea demolării construcțiilor și amenajării pe terenul în suprafață de 6100 mp a unui ansamblu bisericesc al Parohiei Solca

HCL nr. 67 din 26 noiembrie 2021 privind  aprobarea unei contribuţii financiare  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”BAZINUL SOLCA BUCOVINA”

HCL nr. 68 din 21 decembrie 2021 privind modificarea art. 2. nr. I. pct.5. din HCL Solca nr. 53 din 30 octombrie 2020 privind aprobarea numărului, denumirii și a componenței comisiilor de specialitate  pe domenii de activitate ale Consiliului local al orașului Solca, județul Suceava

HCL nr. 69 din 21 decembrie 2021 privind validarea Dispozițiilor primarului orașului Solca nr. 165 din 7 decembrie 2021 și nr. 170 din 9 decembrie 2021 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2021

HCL nr. 70 din 21 decembrie 2021 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca, pe anul 2021

HCL nr. 71 din 28 decembrie 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna ianuarie 2022

HCL nr. 72 din 28 decembrie 2021 privind  aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2022-2023

HCL nr. 73 din 28 decembrie 2021 privind aprobarea demolării construcțiilor imobilului – Școala Veche Solca, înscris în CF nr. 37921 Solca, situat în orașul Solca, județul Suceava, strada Tomșa Vodă, proprietate publică a orașului Solca, județul Suceava

HCL nr. 74 din 28 decembrie 2021 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2021