Proiecte

STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ A ORAȘULUI SOLCA

Proiect de Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, din data de 28 decembrie 2018

Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2019 – 2020, din data de 28 decembrie 2018

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca şi ai unităţilor subordonate Consiliului local al oraşului Solca, valabile începând cu data de 01 ianuarie 2019, din data de 28 decembrie 2018

Proiect de Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru data de 28 februarie 2019, din data de 31 ianuarie 2019

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local care vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca, pentru anul 2019, din data de 25 ianuarie 2019

Proiect de hotărâre de aprobare a indicatorilor tehnico-economici reprezentând noua valoare, conform OUG nr. 114/2018, pentru obiectivul de investiţii „Amenajare pod în oraşul Solca, judeţul Suceava”, finanţat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul „Modernizarea satului românesc”, Domeniul: „Poduri, podeţe sau punţi pietonale”, din data de 31 ianuarie 2019

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al oraşului Solca şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia, din data de 17 ianuarie 2019

Proiect de dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru data de 29 martie 2019, din data de 28 februarie 2019

Proiect de dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru data de 25 aprilie 2019, din 25 martie 2019

Proiect de dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru data de 30 mai 2019, din 25 aprilie 2019

Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2020 cu rata inflaţiei în procent de 4,6 %, din data de 25 martie 2019

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuţie al bugetului local al oraşului Solca şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2018

Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului de investiţie: Studiu de fezbilitate „Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în oraşul Solca, judeţul Suceava”

Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi astatului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solcaşi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările ulterioare

Proiect de dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru data de 25 iunie 2019, din 30 mai 2019

Proiect de dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului solca, judeţul Suceava, pentru data de 22 iulie 2019, din 25 iunie 2019

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările ulterioare

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2019

Proiect de dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru data de 28 august 2019, din 23 iulie 2019

Proiect de dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru data de 30 septembrie 2019, din 30 august 2019

Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate de către contribuabili, persoane fizice, bugetului local al oraşului Solca

Proiect de dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru data de 31 octombrie 2019, din 23 septembrie 2019

Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările ulterioare

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020, în oraşul Solca

Proiect de dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru data de 29 noiembrie 2019, din 31 octombrie 2019

Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local al oraşului Solca, pentru organizarea evenimentului „Crăciun la Solca”, de către Primăria oraşului Solca

Proiect de dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru data de 30 decembrie 2019, din data de 29 noiembrie 2019

Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările ulterioare, din data de 5 noiembrie 2019

Proiect de dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru data de 31 ianuarie 2020, înregistrat sub nr. 7467/31.12.2019

Proiect de hotărâre privind sarea în administrare către Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca a unui imobil, situat pe strada Tomşa Vodă, nr. 32, proprietate publică a oraşului Solca, judeţul suceava, în vederea desfăşurării activităţii Bibliotecii Şcolare Solca, înregistrat sub nr. 7461 din 31.12.2019

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local care vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca, pentru anul 2020, înregistrat sub nr. 7565 din 31.12.2019

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca şi ai unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, valabile începând cu data de 01 ianuarie 2020, înregistrat sub nr. 143/14.01.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru anul 2020, pentru persoanele vârstnice din Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a modului de acoperire a valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de către bneficiarii căminului şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora, înregistrat sub nr. 209 din 16.01.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca şi al actvităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2020, înregistrat sub nr. 495 din 29 ianuarie 2020

Proiect de dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru data de 28 februarie 2020, înregistrat sub nr. 484 din 29.01.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul oraşului Solca, judeţul suceava, pentru perioada 2020 – 2025, înregistrat sub nr. 627 din 05.02.2020

Proiect de hotărâre privind modifcarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările ulterioare, înregistrat sub nr. 671 din 06.02.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al oraşului Solca, pentru anul 2020, înregistrat sub nr. 700 din 10.02.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap la nivelul oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2020, înregistrat sub nr. 825 din 14.02.2020

Proiect de dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru data de 30 aprilie 2020, înregistrat sub nr. 1824 din 30.03.2020

Proiect de hotărâre privind neasumarea reponsabilităţii organizării şi derulării la nivelul oraşului Solca a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României, pentru anul şcolar 2020 – 2021 şi perioada următoare, până în anul 2023, înregistrat sub nr. 891 din 17.02.2020

Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021 cu rata inflaţiei în procent de 3,8%, înregistrat sub nr. 1209 din 28.02.2020

Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Serviciul de Ambulanţă Suceava a două apartamente din imobilul C2, situat pe strada Republicii, nr. 14, proprietate publică a oraşului Solca, judeţul Suceava, în vederea desfăşurării activităţii Substaţiei de Ambulanţă Solca, înregistrat sub nr. 1056 din 24.02.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuţie al bugetului local al oraşului Solca şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2019, înregistrat sub nr. 1779 din 25 martie 2020

Proiect de dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru data de 29 mai 2020, înregistrat sub nr. 2178 din 30.04.2020

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Iventarului bunurilor imobile care fac parte din domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 2155 din 29.04.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire şi ţinere la zi a Registrului Agricol al oraşului solca, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 2309 din 12.05.2020

Proiect de dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru data de 30 iunie 2020, înregistrat sub nr. 2661 din 29 mai 2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării oraşului Solca, în calitate de membru asociat în cadrul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bazinul Solca Bucovina”, înregsitrat sub nr. 2573 din 27.05.2020

Proiect de dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru data de 31 iulie 2020, înregistrat sub nr. 3299 din 30.06.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 3211 din 24.06.2020

Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, în anul 2020, pentru activităţile întrerupte, pe perioada stării de urgenţă, înregistrat sub nr. 3267 din 29.06.2020

Proiect de dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru data de 31 august 2020, înregistrat sub nr. 3892 din 31.07.2020

Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui imobil, în suprafaţă de 670 mp, compus din clădire, teren curţi-construcţii şi teren arabil,  situat pe strada Republicii, înscris în CF nr. 37419 Solca, proprietate privată a oraşului Solca,  judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 3849 din 29.07.2020

Proiect de dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru data de 24 septembrie 2020, înregistrat sub nr. 4418 din 27.08.2020

Proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a oraşului Solca, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 4433 din 31.08.2020

Proiect de dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru data de 27 noiembrie 2020, înregistat sub nr. 5972 din 30.10.2020

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, în oraşul Solca, înregistrat sub nr. 5950 din 29.10.2020

Proiect de dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru data de 29.12.2020, înregistrat sub nr. 6721 din 27.11.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2021 – 2022, înregistrat sub nr. 6907 din 09.12.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru „Înfiinţare plantaţie de afin, construire hală pentru depozitare, condiţionare, procesare fructe, punct de desfacere, în oraşul Solca, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 6698 din 26.11.2020 (Piesele desenate care fac parte integrantă din anexa la proiectul de hotărâre pot fi consultate la sediul Primăriei oraşului Solca, cam. 11)

Proiect de dispozitie privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 29.01.2021, înregistrat sub nr. 7488 din 31.12.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local care vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social din orașul Solca, pentru anul 2021, înregistrat sub nr. 7482 din 31.12.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea costului lunar de întreținere, pentru anul 2021, pentru persoanele vârstnice din Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca și a modului de acoperire a valorii integrale a contribuției lunare de întreținere datorată de către beneficiarii căminului/ și sau a susținătorilor legali ai acestora, înregistrat sub nr. 7486 din 31.12.2021

Proiect de dispozitie privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 25.02.2021, înregistrat sub nr. 748 din 29.01.2021

Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Solca și a unităților subordonate Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările ulterioare, înregistrat sub nr. 727 din 29.01.2021

Proiect de dispozitie privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 31.03.2021, înregistrat sub nr. 1607 din 26.02.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice și normarea de personal a Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca, înregistrat sub nr. 1662 din 01.03.2021

Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca, aprobat prin HCL Solca nr. 58/31.08.2016, cu modificările și completările ulterioare, înregistrat sub nr. 1783 din 04.03.2021

Proiect de dispozitie privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 28.04.2021, înregistrat sub nr. 2706 din 31.03.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului asistenților personali ai persoanelor cu handicap la nivelul orașului Solca, județul Suceava, pentru anul 2021, înregistrat sub nr. 2607 din 29.03.2021

Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022 cu rata inflației în procent de 2,6%, înregistrat sub nr. 2673 din 30.03.2021

Proiect de dispozitie privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 27.05.2021, înregistrat sub nr. 3343 din 28.04.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului localș al orașului Solca și al activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2020, înregistrat sub nr. 3267 din 22.04.2021

Proiect de dispozitie privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 23.06.2021, înregistrat sub nr. 3938 din 31.05.2021

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al orașului Solca, județul Suceava, în ”Asociația Obcinele”, înregistrat sub nr. 4190 din 14.06.2021

Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Suceava – consultare publică

Proiect de dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 29 iulie 2021, înregistrat sub nr. 4410 din 29.06.2021

Proiect de dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru data de 31 august 2021 din 30 iulie 2021, înregistrat sub nr. 5099 din 30.07.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al orașului Solca, înregistrat sub nr. 5067 din 30.07.2021