PDF Print E-mail

Hotărârea nr. 1 din 5 ianuarie 2017 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local pe anul 2016 a deficitului secţiunii de dezvoltare

Hotărârea nr. 2 din 25 ianuarie 2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Reabilitare reţele canalizare şi staţie de epurare oraş Solca, judeţul Suceava", finanţat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Domeniul sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate

Hotărârea nr. 3 din 25 ianuarie 2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Modernizare Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, corp C (Progresul), oraş Solca, judeţul Suceava", finanţat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi adeministraţiei Publice, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul "Modernizarea satului românesc. Domeniul: unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli pstliceale, unităţi de învăţământ special de stat

Hotărârea nr. 4 din 25 ianuarie 2017 privind instrumentarea proiectului "Modernizare drumuri de interes local în Oraşul Solca, judeţul Suceava" în vederea depunerii spre finanţare la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin programul Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul "Modernizarea satului românesc". Domeniul: construirea/ modernizarea/ reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu  prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi / sau drumuri publice din interiorul localităţilor

Hotărârea nr. 5 din 25 ianuarie 2017 privind instrumentarea proiectului "Amenajare poduri în Oraşul Solca, judeţul Suceava" în vederea depunerii spre finanţare la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul "Modernizarea satului românesc". Domeniul: realizare/ modernizare/ reabilitare de poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale

Hotărârea nr. 6 din 31 ianuarie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna februarie 2017

Hotărârea nr. 7 din 31 ianuarie 2017 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pe anul 2017 în Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a grilei de calcul a contribuţiei de întreţinere datorată de susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituţie

Hotărârea nr. 8 din  7 februarie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii: "Reabilitare străzi degradate din asfalt şi modernizare străzi din balast, în oraşul Solca, judeţul Suceava"

Hotărârea nr. 9 din 7 februarie 2017 privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie "Reabilitare străzi degradate din asfalt şi modernizare străzi din balast, în oraşul Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 10 din 7 februarie 2017 privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea Orăşenească Solca, pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei oraşului Solca

Hotărârea nr. 11 din 28 februarie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Copnsiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna martie 2017

Hotărârea nr. 12 din 28 februarie 2017 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2017 - 2018

Hotărârea nr. 13 din 28 februarie 2017 privind desemnarea unui reprezentant din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, care să facă parte din Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca

Hotărârea nr. 14 din 28 februarie 2017 privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local care vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca, pentru anul 2017

Hotărârea nr. 15 din 31 martie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna aprilie 2017

Hotărârea nr. 16 din 31 martie 2017 privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2017

Hotărârea nr. 17 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor actualizat, la nivelul oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2017

Hotărârea nr. 18 din 31 martie 2017 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se va recolta din fondul forestier, proprietate publică a oraşului Solca, în anul de producţie 2017

Hotărârea nr. 19 din 31 martie 2017 pentru modificarea art. 1 din HCL Solca nr. 10/07.02.2017 privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca, pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei oraşului Solca

Hotărârea nr. 20 din 31 martie 2017 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap la nivelul oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2017

Hotărârea nr. 21 din 31 martie 2017 privind stabilirea taxelor de închiriere pentru terenurile şi spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2017

Hotărârea nr. 22 din 31 martie 2017 privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al oraşului Solca, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 31/30.08.1999, cu modifcările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 23 din 31 martie 2017 privind atribuirea de denumire a unei străzi din oraşul Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 24 din 28 aprilie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna mai 2017

Hotărârea nr. 25 din 28 aprilie 2017 privind aprobarea încheierii contului de execuţie al bugetului local al oraşului Solca şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2016

Hotărârea nr. 26 din 28 aprilie 2017 privind aprobarea de principiu pentru scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui teren în suprafaţă de 923 mp, proprietate privată a oraşului Solca, judeţul Suceava

Hotărârea 27 din 28 aprilie 2017 privind actualizarea Strategiei de dezvoltare economică şi socială a oraşului Solca pentru perioada 2013 - 2023, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Solca nr. 67 din 30 decembrie 2013

Hotărârea nr. 28 din 19 mai 2017 privind aprobarea documentaţiei pentru atestarea oraşului Solca, judeţul Suceava, ca "Staţiune Turistică de Interes Local"

Hotărârea nr. 29 din 31 mai 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna iunie 2017

Hotărârea nr. 30 din 31 mai 2017 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 923 mp, proprietate privată a oraşului Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 31 din 31 mai 2017 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2017

Hotărârea nr. 32 din 12 iunie 2017 pentru revocarea HCL Solca nr. 28/19.05.2017 privind aprobarea documentaţiei pentru atestarea oraşului Solca, judeţul Suceava, ca "Staţiune Turistică de Interes Local"

Hotărârea nr. 33 din 12 iunie 2017 privind aprobarea depunerii documentaţiei pentru obţinerea atestării oraşului Solca, judeţul Suceava, ca "Staţiune Turistică de Interes Local"

Hotărârea nr. 34 din 28 iunie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna iulie 2017

Hotărârea nr. 35 din 28 iunie 2017 privind trecerea în domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava, a unor imobile situate în extravilanul oraşului Solca

Hotărârea nr. 36 din 28 iunie 2017 privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al oraşului Solca, care să aibă calitatea de observator pe lângă Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director adjunct în cadrul Liceului Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca

Hotărârea nr. 37 din 21 iulie 2017 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2017

Hotărârea nr. 38 din 31 iulie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna august 2017

Hotărârea nr. 39 din 31 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca şi ai unităţilor subordonate Consiliului local al oraşului Solca

Hotărârea nr. 40 din 31 iulie 2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Amenajare rampe de acces a persoanelor cu dizabilităţi în 7 clădiri, oraşul Solca, judeţul Suceava"

Hotărârea nr. 41 din 31 iulie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru Proiectul "MODERNIZARE GRIDINIŢA "MUGURI DE BRAD" SOLCA, PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE, ÎN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA", în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1), Axa prioritară 3, prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B - Clădiri publice

Hotărârea nr. 42 din 31 iulie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru Proiectul "MODERNIZARE SEDIU PRIMARIE, PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE, ÎN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA", în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1), Axa prioritară 3, prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B - Clădiri publice

Hotărârea nr. 43 din 30 august 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna septembrie 2017

Hotărârea nr. 44 din 30 august 2017 pentru revocarea HCL Solca nr. 21/31.03.2017 privind stabilirea taxelor de închiriere pentru terenurile şi spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2017

Hotărârea nr. 45 din 30 august 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Amenajare pod în Oraşul Solca, judeţul Suceava"

Hotărârea nr. 46 din 30 august 2017 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2017

Hotărârea nr. 47 din 27 septembrie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna octombrie 2017

Hotărârea nr. 48 din 27 septembrie 2017 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la HCL Solca nr. 39/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca şi unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca

Hotărârea nr. 49 din 27 septembrie 2017 privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei consilierilor locali ai oraşului nSolca, judeţul Suceava, pentru participarea la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate

Hotărârea nr. 50 din 27 septembrie 2017 privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al oraşului Solca pentru Parohia Romano-Catolică "Coborârea Duhului Sfânt" Soloneţul Nou, com. Cacica, pentru Biserica Romano-Catolică "Sfântul Mihail" din oraşul Solca

Hotărâre nr. 51 din 27 septembrie 2017 pentru revocarea H.C.L. Solca nr. 35/28.06.2017 privind trecerea în domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava, a unor imobile situate în extravilanul oraşului Solca

Hotărârea nr. 52 din 27 septembrie 2017 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2017

Hotărârea nr. 53 din 27 septembrie 2017 privind desemnarea reprezentanţilor din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, care să facă parte din Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca

Hotărârea nr. 54 din 20 octombrie 2017 privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca, pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei oraşului Solca

Hotărârea nr. 55 din 20 octombrie 2017 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

Hotărârea nr. 56 din 31 octombrie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna noiembrie 2017

Hotărârea nr. 57 din 31 octombrie 2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018, în oraşul Solca

Hotărârea nr. 58 din 31 octombrie 2017 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2017

Hotărârea nr. 59 din 28 noiembrie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna decembrie 2017

Hotărârea nr. 60 din 28 noiembrie 2017 privind implementarea Proiectului "Achiziţie maşină de măturat stradală pentru întreţinerea infrastructurii rutiere în oraşul Solca, judeţul Suceava"

Hotărârea nr. 61 din 28 noiembrie 2017 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2017

Hotărârea nr. 62 din 28 noiembrie 2017 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 63 din 15 decembrie 2017 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2017

Hotărârea nr. 64 din 15 decembrie 2017 privind alocarea unei sume de la bugetul local al oraşului Solca, pentru organizarea evenimentului "Crăciun la Solca", de către Primăria oraşului Solca

Hotărârea nr. 65 din 28 decembrie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna ianuarie 2018

Hotărârea nr. 66 din 28 decembrie 2017 privind modificarea HCL Solca nr. 57 din 31.10.2017, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 în oraşul Solca

Hotărârea nr. 67 din 28 decembrie 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2018

Hotărârea nr. 68 din 28 decembrie 2017 privind aprobarea majorării cotizaţiei anuale a oraşului Solca în calitate de membru asociat la Asociaţia "Obcinele" din judeţul Suceava

Hotărârea nr. 69 din 28 decembrie 2017 privind modificarea statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013

Hotărârea nr. 1 din 9 ianuarie 2018 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local pe anul 2017 a deficitului secţiunii de dezvoltare

Hotărârea nr. 2 din 31 ianuarie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna februarie 2018

Hotărârea nr. 3 din  31 ianuarie 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca şi ai unităţilor subordonate Consiliului local al oraşului Solca, valabile începând cu data de 01 ianuarie 2018

Hotărârea nr. 4 din 16 februarie 2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru anul 2018, pentru persoanele vârstnice din Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a modului de acoperire a valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de către beneficiarii căminului şi / sau a susţinătorilor legali ai acestora

Hotărârea nr. 5 din 16 februarie 2018 privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2018

Hotărârea nr. 6 din 28 februarie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna martie 2018

Hotărârea nr. 7 din 28 februarie 2018 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţămând de pe raza oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2018 - 2019

Hotărârea nr. 8 din 28 februarie 2018 privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local care vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social din oraşul Soplca, pentru anul 2018

Hotărârea nr. 9 din 28 februarie 2018 privind aprobarea numprului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap la nivelul oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2018

Hotărârea nr. 10 din 28 februarie 2018 privind aprobarea constituirii comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 11 din 28 februarie 2018 privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca, pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei oraşului Solca

Hotărârea nr. 12 din 2 martie 2018 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al oraşului Solca, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al oraşului Solca nr. 31 din 30.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

Hotârârea nr. 13 din 30 martie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna aprilie 2018

Hotărârea nr. 14 din 30 martie 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca

Hotărârea nr. 15 din 30 martie 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al oraşului Solca

Hotărârea nr. 16 din 30 martie 2018 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea Orăşenească Solca

Hotărârea nr. 17 din 30 martie 2018 privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea Orăşenească Solca, pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei oraşului Solca

Hotărârea nr. 18 din 30 martie 2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2018

Hotărârea nr. 19 din 17 aprilie 2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2018

Hotărârea nr. 20 din 27 aprilie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna mai 2018

Hotărârea nr. 21 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea încheierii contului de execuţie al bugetului local al oraşului Solca şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2017

Hotărârea nr. 22 din 27 aprilie 2018 pentru modificarea art. 2, art. 3 şi a conţinutului Anexei nr. 2 la HCL Solca nr. 41/31.07.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru Proiectul "MODERNIZARE GRĂDINIŢA "MUGURI DE BRAD" SOLCA, PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE, ÎN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA", în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI (cod nr. POR/97/3/1), Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B - Clădiri publice.

Hotărârea nr. 23 din 27 aprilie 2018 de revocare a Hotărârilor Consiliului Local al oraşului Solca nr. 6/27.02..20104, 24/31.03.2016 şi 12/02.03.2018 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al oraşului Solca nr. 31 din 30.08.1999, cun modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 24 din 27 aprilie 2018 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al oraşului Solca, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al oraşului Solca nr. 31 din 30.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 25 din 25 mai 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, pentru luna iunie 2018

Hotărârea nr. 26 din 25 mai 2018 privind desemnarea reprezentantului oraşului Solca în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava şi împuternicirea acestuia să voteze pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al județului Suceava și pentru adoptarea și semnarea Actului adițional de modificare a Acordului privind modul de implementare a Proiectului ''Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Suceava''

Hotărârea  nr. 27 din 26 iunie 2018 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru luna iulie 2018

Hotărârea nr. 28 din 26 iunie 2018 de revizuire a Hotărârii Consiliului Local al orașului Solca nr. 14 din 30 martie 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare  a aparatului de specialitate al primarului orașului Solca

Hotărârea nr. 29 din 26 iunie 2018 de revizuire a Hotărârii Consiliului Local al orașului Solca nr. 15 din 30 martie 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Solca

Hotărârea nr. 30 din 26 iunie 2018 pentru modificarea Anexei nr. 2 la HCL Solca nr. 42/31.07.2017 privind aprobarea documentației tehnico/economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, pentru Proiectul ,, MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE, ÎN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA,, , în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1), Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri publice

Hotărârea nr. 31 din 26 iunie 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul ,,MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ȘCOALA CU CLASELE 0-IV, CORPUL G DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC ,,TOMȘA VODĂ,, DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA,, , în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritara 10, Obiectiv specific 1.1. /învățământ obligatoriu, POR/10/2017/1/10.1b/7REGIUNI *Cod apel: POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului)

Hotărârea nr. 32 din 26 iunie 2018 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din proprietatea privată a orașului Solca, județul Suceava

Hotărârea nr. 33 din 26 iunie 2018 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava, Direcția Generală de asistență Socială și protecția Copilului a Județului Suceava și Consiliul Local al orașului Solca

Hotărârea nr. 34 din 26 iunie 2018 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca și al activităților finanțate din venituri proprii și subvenții, pe anul 2018

Hotărârea nr. 35 din 26 iunie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico/economici pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare trotuare în orașul Solca, județul Suceava,,

Hotărârea nr. 36 din 26 iunie 2018 privind trecerea în domeniul privat al orașului Solca, județul Suceava, a unui imobil situat în intravilanul orașului Solca

Hotărârea nr. 37 din 27 iulie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna august 2018

Hotărârea nr. 38 din 27 iulie 2018 privind modificarea Statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 39 din 27 iulie 2018 privind completarea Inventarului bunurilor imobile care fac parte din domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 40 din 27 iulie 2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită a două suprafeţe de teren ce fac parte din domeniul public şi privat al oraşului Solca, judeţul Suceava, către D.G.A.S.P.C. Suceava, judeţul Suceava, pentru construirea a două case de tip familial

Hotărârea nr. 41 din 28 august 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna septembrie 2018

Hotărârea nr. 42 din 28 august 2018 privind aprobarea proiectului integrat, a documentaţiilor tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investiţii aferente proiectului: "REABILITARE ŞI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC TOMŞA VODĂ DIN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ŞI PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA", Axa prioritară 13: "Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii", Prioritatea de Investiţii 9B: "Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale", Obiectiv specific 13.1 "Îmbunătăţirea calităţii veţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România", Apel de proiecte nr.: POR/2018/13/13.1/7REGIUNI (COD NR. POR/381/13/1)

Hotărârea nr. 43 din 28 august 2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2018

Hotărârea nr. 44 din 13 septembrie 2018 privind aprobarea solicitării scrisorii de granţie din partea CEC BANK SA în vederea obţinerii avansului necesar implementării proiectului dee investiţii: "Achiziţie maşină de măturat stradală pentru întreţinerea infrastructurii rutiere în oraşul Solca, judeţul Suceava"

Hotărârea nr. 45 din 13 septembrie 2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2018

Hotărârea nr. 46 din 28 septembrie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna octombrie 2018

Hotărârea nr. 47 din 28 septembrie 2018 de revizuire a Hotărârii Consiliului Local al oraşului Solca nr. 4/16.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru anul 2018, pentru persoanele vârstnice din Căminul pentru persoane Vârstnice Solca şi a modului de acoperire a valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de către beneficiarii căminului şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora

Hotărârea nr. 48 din 28 septembrie 2018 privind desemnarea unui reprezentant din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, care să facă parte din Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca

Hotărârea nr. 49 din 28 septembrie 2018 privind aprobarea structurii organizatorice şi normarea de personal a Căminului pentru persoane Vârstnice Solca

Hotărârea nr. 50 din 28 septembrie 2018 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca, aprobat prin HCL Solca nr. 58/31.08.2016

Hotărârea nr. 51 din 25 octombrie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru şedinţa ordinară din data de 25 octombrie 2018

Hotărârea nr. 52 din 25 octombrie 20178 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna noiembrie 2018

Hotărârea nr. 53 din 25 octombrie 2018 privind modificarea statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 54 din 25 octombrie 2018 privind abrogarea HCL Solca nr. 16 din 03.06.1994 privind darea în folosinţă Casei de Copii şcolari Solca, a unui imobil şi a HCL Solca nr. 27 din 29 augustn 2003 pentru modificarea HCL Solca nr. 16 din 03.06.1994 privind darea în folosinţă Casei de Copii şcolari Solca, a unui imobil

Hotărârea nr. 55 din 25 octombrie 2018 privind desemnarea a doi reprezentanţi din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, care să facă parte din Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca

Hotărârea nr. 56 din 25 octombrie 2018 privind înfiinţarea Serviciului de salubrizare la nivelul oraşului Solca

Hotărârea nr. 57 din 25 octombrie 2018 pentru modificarea Art. 2, Art. 3 şi a conţinutului Anexei nr. 2 la HCL Solca nr. 41/31.07.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru Proiectul "MODERNIZARE GRĂDINIŢA "MUGURI DE BRAD" SOLCA, PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE, ÎN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA", în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1), Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B- Clădiri publice

Hotărârea nr. 58 din 25 octombrie 2018 pentru modificarea art. 2 din HCL Solca nr. 42/31.07.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici, pentru Proiectul „MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE, ÎN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1), Axa Prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B-Cladiri Publice şi a art. 1 şi art. 3 din HCL Solca nr. 30/26.06.2018 pentru modificarea Art. 3 si a continutului Anexei nr.1 si Anexei nr. 2 la HCL Solca nr. 42/31.07.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici, pentru Proiectul „MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE, ÎN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1), Axa Prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B-Cladiri Publice

Hotărârea nr. 59 din 25 octombrie 2018 privind validarea Dispoziţiei primarului oraşului Solca nr. 215 din 9 octombrie 2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2018

Hotărârea nr. 60 din 25 octombrie 2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2018

Hotărârea nr. 61 din 25 octombrie 2018 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 348.218 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

Hotărârea nr. 62 din 7 noiembrie 2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2018

Hotărârea nr. 63 din 16 noiembrie 2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2018

Hotărârea nr. 64 din 29 noiembrie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna decembrie 2018

Hotărârea nr. 65 din 29 noiembrie 2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019, în oraşul Solca

Hotărârea nr. 66 din 29 noiembrie 2018 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 570 mp, situat în oraşul Solca, strada Libertăţii, proprietate privată a oraşului Siolca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 67 din 29 noiembrie 2018 privind abrogarea HCL Solca nr. 32 din 26 iunie 2018 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile permanente din proprietatea privată a oraşului Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 68 din 29 noiembrie 2018 de revizuire a HCL Solca nr. 49 din 28 septembrie 2018 privind aprobarea structurii organizatorice şi normarea de personal a Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca

Hotărârea nr. 69 din 29 noiembrie 2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2018

Hotărârea nr. 70 din 11 decembrie 2018 de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect "MODERNIZARE GRĂDINIŢA "MUGURI DE BRAD" SOLCA, PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE, ÎN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA", în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1), Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B- Clădiri publice

Hotărârea nr. 71 din 11 decembrie 2018 de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect "MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE, ÎN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA", în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1), Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B- Clădiri publice

Hotărârea nr. 72 din 11 decembrie 2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Powered by Joomla!. Designed by: joomla templates vps hosting Valid XHTML and CSS.