PDF Print E-mail

Arhiva Hotarari

Hotarari 2012

Hotarari 2013-2015

Hotarari 2016-2018

Hotărâri 2019

HCL nr. 1 din 8 ianuarie 2019 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local pe anul 2018 a deficitului secţiunii de dezvoltare

HCL nr. 2 din 17 ianuarie 2019 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici reprezentând noua valoare, după încheierea contractului de achiziţii pentru obiectivul de investiţii "Amenajare pod în oraşul Solca, judeţul Suceava", finanţat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul "Modernizarea satului românesc", Domeniul "Poduri, podeţe sau punţi pietonale"

HCL nr. 3 din 31 ianuarie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna februarie 2019

HCL nr. 4 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2019 - 2020

HCL nr. 5 din 31 ianuarie 2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca şi ai unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, valabile începând cu data de 1 ianuarie 2019

HCL nr. 6 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare "Cămin pentru Persoane Vârstnice Solca"

HCL nr. 7 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru anul 2019, pentru persoanele vârstnice din Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a modului de acoperire a valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de către beneficiarii căminului şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora

HCL nr. 8 din 31 ianuarie 2019 pentru modificarea art. 4 şi a art.6 la HCL Solca nr. 56 din 25 octombrie 2018 privind înfiinţarea Serviciului de salubrizare la nivelul oraşului Solca şi a art. 3 alin (2) din Anexa nr. 2 la HCL nr. 56 din 25 octombrie 2018

HCL nr. 9 din 28 februarie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna martie 2019

HCL nr. 10 din 28 februarie 2019 privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local care vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca, pentru anul 2019

HCL nr. 11 din 28 februarie 2019 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici reprezentând noua valoare, conform OUG nr. 114/2018, pentru obiectivul de investiţii "Amenajare pod în oraşul Solca, judeţul Suceava", finanţat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul "Modernizarea satului românesc", Domeniul: "Poduri, podeţe sau punţi pietonale"

HCL nr. 12 din 28 februarie 2019 privind aprobarea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică pe raza oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 13 din 28 februarie 2019 privind aprobarea prelungirii Planului Urbanistic General al oraşului Solca şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

HCL nr. 14 din 28 februarie 2019 privind modificarea HCL Solca nr. 65 din 29.11.2018, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 în oraşul Solca

HCL nr. 15 din 29 martie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna aprilie 2019

HCL nr. 16 din 29 martie 2019 privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca, pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei oraşului Solca

HCL nr. 17 din 9 aprilie 2019 privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor imobile care fac parte din domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 18 din 9 aprilie 2019 privind închirierea, prin licitaţie publică, a trei loturi de teren, situate în intravilanul oraşului Solca, având categoria de folosinţă păşune, proprietate privată a oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 19 din 22 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2019

HCL nr. 20 din 25 aprilie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna mai 2019

HCL nr. 21 din 25 aprilie 2019 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2020 cu rata inflaţiei în procent de 4,6%

HCL nr. 22 din 25 aprilie 2019 de revocare a HCL Solca nr. 13 din 28 februarie 2019 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al oraşului Solca şi a Regulamentului Local de urbanism aferent acestuia

HCL Solca nr. 23 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al oraşului Solca şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

HCL nr. 24 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap la nivelul oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2019

HCL nr. 25 din 25 aprilie 2019 de revizuire Hotărârii Consiliului Local al oraşului Solca nr. 7/31.01.2019 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru anul 2019, pentru persoanele vârstnice din Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a modului de acoperire a valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de către beneficiarii căminului şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora

HCL nr. 26 din 25 aprilie 2019 privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor imobile care fac parte din domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 27 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile permanente din proprietatea privată a oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 28 din 25 aprilie 2019 privind închirierea, prin încredinţare directă, a unor suprafeţe de teren, situate în extravilanul oraşului Solca, având categoria de folosinţă păşune, proprietate privată a oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 29 din 30 mai 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliuluib local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna iunie 2019

HCL nr. 30 din 30 mai 2019 privind aprobarea încheierii contului de execuţie al bugetului local al oraşului Solca şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2018

HCL nr. 31 din 30 mai 2019 privind aprobarea implementării proiectului de investiţie: Studiu de fezabilitate "Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în oraşul Solca, judeţul Suceava"

HCL nr. 32 din 30 mai 2019 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consilului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările ulterioare

HCL nr. 33 din 30 mai 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare străzi şi refacere gabioane afectate de viituri în perioada 28 - 30.06.2018, în oraşul Solca, judeţul Suceava"

HCL nr. 34 din 30 mai 2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţei Publice prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I" SA, a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii "Reabilitare străzi şi refacere gabioane afectate de viituri în perioada 28 - 30.06.2018, în oraşul Solca, judeţul Suceava"

HCL nr. 35 din 30 mai 2019 privind rectificarea bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii al oraşului Solca, pe anul 2019

 

 


Powered by Joomla!. Designed by: joomla templates vps hosting Valid XHTML and CSS.