PDF Print E-mail

Hotărârea nr. 1 din 5 ianuarie 2017 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local pe anul 2016 a deficitului secţiunii de dezvoltare

Hotărârea nr. 2 din 25 ianuarie 2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Reabilitare reţele canalizare şi staţie de epurare oraş Solca, judeţul Suceava", finanţat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Domeniul sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate

Hotărârea nr. 3 din 25 ianuarie 2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Modernizare Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, corp C (Progresul), oraş Solca, judeţul Suceava", finanţat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi adeministraţiei Publice, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul "Modernizarea satului românesc. Domeniul: unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli pstliceale, unităţi de învăţământ special de stat

Hotărârea nr. 4 din 25 ianuarie 2017 privind instrumentarea proiectului "Modernizare drumuri de interes local în Oraşul Solca, judeţul Suceava" în vederea depunerii spre finanţare la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin programul Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul "Modernizarea satului românesc". Domeniul: construirea/ modernizarea/ reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu  prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi / sau drumuri publice din interiorul localităţilor

Hotărârea nr. 5 din 25 ianuarie 2017 privind instrumentarea proiectului "Amenajare poduri în Oraşul Solca, judeţul Suceava" în vederea depunerii spre finanţare la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul "Modernizarea satului românesc". Domeniul: realizare/ modernizare/ reabilitare de poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale

Hotărârea nr. 6 din 31 ianuarie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna februarie 2017

Hotărârea nr. 7 din 31 ianuarie 2017 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pe anul 2017 în Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a grilei de calcul a contribuţiei de întreţinere datorată de susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituţie

Hotărârea nr. 8 din  7 februarie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii: "Reabilitare străzi degradate din asfalt şi modernizare străzi din balast, în oraşul Solca, judeţul Suceava"

Hotărârea nr. 9 din 7 februarie 2017 privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie "Reabilitare străzi degradate din asfalt şi modernizare străzi din balast, în oraşul Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 10 din 7 februarie 2017 privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea Orăşenească Solca, pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei oraşului Solca

Hotărârea nr. 11 din 28 februarie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Copnsiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna martie 2017

Hotărârea nr. 12 din 28 februarie 2017 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2017 - 2018

Hotărârea nr. 13 din 28 februarie 2017 privind desemnarea unui reprezentant din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, care să facă parte din Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca

Hotărârea nr. 14 din 28 februarie 2017 privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local care vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca, pentru anul 2017

Hotărârea nr. 15 din 31 martie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna aprilie 2017

Hotărârea nr. 16 din 31 martie 2017 privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2017

Hotărârea nr. 17 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor actualizat, la nivelul oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2017

Hotărârea nr. 18 din 31 martie 2017 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se va recolta din fondul forestier, proprietate publică a oraşului Solca, în anul de producţie 2017

Hotărârea nr. 19 din 31 martie 2017 pentru modificarea art. 1 din HCL Solca nr. 10/07.02.2017 privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca, pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei oraşului Solca

Hotărârea nr. 20 din 31 martie 2017 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap la nivelul oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2017

Hotărârea nr. 21 din 31 martie 2017 privind stabilirea taxelor de închiriere pentru terenurile şi spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2017

Hotărârea nr. 22 din 31 martie 2017 privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al oraşului Solca, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 31/30.08.1999, cu modifcările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 23 din 31 martie 2017 privind atribuirea de denumire a unei străzi din oraşul Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 24 din 28 aprilie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna mai 2017

Hotărârea nr. 25 din 28 aprilie 2017 privind aprobarea încheierii contului de execuţie al bugetului local al oraşului Solca şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2016

Hotărârea nr. 26 din 28 aprilie 2017 privind aprobarea de principiu pentru scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui teren în suprafaţă de 923 mp, proprietate privată a oraşului Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 27 din 28 aprilie 2017 privind actualizarea Strategiei de dezvoltare economică şi socială a oraşului Solca pentru perioada 2013 - 2023, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Solca nr. 67 din 30 decembrie 2013

Hotărârea nr. 28 din 19 mai 2017 privind aprobarea documentaţiei pentru atestarea oraşului Solca, judeţul Suceava, ca "Staţiune Turistică de Interes Local"

Hotărârea nr. 29 din 31 mai 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna iunie 2017

Hotărârea nr. 30 din 31 mai 2017 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 923 mp, proprietate privată a oraşului Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 31 din 31 mai 2017 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2017

Hotărârea nr. 32 din 12 iunie 2017 pentru revocarea HCL Solca nr. 28/19.05.2017 privind aprobarea documentaţiei pentru atestarea oraşului Solca, judeţul Suceava, ca "Staţiune Turistică de Interes Local"

Hotărârea nr. 33 din 12 iunie 2017 privind aprobarea depunerii documentaţiei pentru obţinerea atestării oraşului Solca, judeţul Suceava, ca "Staţiune Turistică de Interes Local"

Hotărârea nr. 34 din 28 iunie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna iulie 2017

Hotărârea nr. 35 din 28 iunie 2017 privind trecerea în domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava, a unor imobile situate în extravilanul oraşului Solca

Hotărârea nr. 36 din 28 iunie 2017 privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al oraşului Solca, care să aibă calitatea de observator pe lângă Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director adjunct în cadrul Liceului Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca

Hotărârea nr. 37 din 21 iulie 2017 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2017

Hotărârea nr. 38 din 31 iulie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna august 2017

Hotărârea nr. 39 din 31 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca şi ai unităţilor subordonate Consiliului local al oraşului Solca

Hotărârea nr. 40 din 31 iulie 2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Amenajare rampe de acces a persoanelor cu dizabilităţi în 7 clădiri, oraşul Solca, judeţul Suceava"

Hotărârea nr. 41 din 31 iulie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru Proiectul "MODERNIZARE GRIDINIŢA "MUGURI DE BRAD" SOLCA, PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE, ÎN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA", în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1), Axa prioritară 3, prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B - Clădiri publice

Hotărârea nr. 42 din 31 iulie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru Proiectul "MODERNIZARE SEDIU PRIMARIE, PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE, ÎN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA", în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1), Axa prioritară 3, prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B - Clădiri publice

Hotărârea nr. 43 din 30 august 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna septembrie 2017

Hotărârea nr. 44 din 30 august 2017 pentru revocarea HCL Solca nr. 21/31.03.2017 privind stabilirea taxelor de închiriere pentru terenurile şi spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2017

Hotărârea nr. 45 din 30 august 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Amenajare pod în Oraşul Solca, judeţul Suceava"

Hotărârea nr. 46 din 30 august 2017 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2017

Hotărârea nr. 47 din 27 septembrie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna octombrie 2017

Hotărârea nr. 48 din 27 septembrie 2017 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la HCL Solca nr. 39/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca şi unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca

Hotărârea nr. 49 din 27 septembrie 2017 privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei consilierilor locali ai oraşului nSolca, judeţul Suceava, pentru participarea la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate

Hotărârea nr. 50 din 27 septembrie 2017 privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al oraşului Solca pentru Parohia Romano-Catolică "Coborârea Duhului Sfânt" Soloneţul Nou, com. Cacica, pentru Biserica Romano-Catolică "Sfântul Mihail" din oraşul Solca

Hotărâre nr. 51 din 27 septembrie 2017 pentru revocarea H.C.L. Solca nr. 35/28.06.2017 privind trecerea în domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava, a unor imobile situate în extravilanul oraşului Solca

Hotărârea nr. 52 din 27 septembrie 2017 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2017

Hotărârea nr. 53 din 27 septembrie 2017 privind desemnarea reprezentanţilor din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, care să facă parte din Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca

Hotărârea nr. 54 din 20 octombrie 2017 privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca, pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei oraşului Solca

Hotărârea nr. 55 din 20 octombrie 2017 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

Hotărârea nr. 56 din 31 octombrie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna noiembrie 2017

Hotărârea nr. 57 din 31 octombrie 2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018, în oraşul Solca

Hotărârea nr. 58 din 31 octombrie 2017 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2017

Hotărârea nr. 59 din 28 noiembrie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna decembrie 2017

Hotărârea nr. 60 din 28 noiembrie 2017 privind implementarea Proiectului "Achiziţie maşină de măturat stradală pentru întreţinerea infrastructurii rutiere în oraşul Solca, judeţul Suceava"

Hotărârea nr. 61 din 28 noiembrie 2017 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2017

Hotărârea nr. 62 din 28 noiembrie 2017 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Notice: Undefined variable: list in /var/www/html/joomla15/templates/themza_j15_71/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/html/joomla15/templates/themza_j15_71/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/html/joomla15/templates/themza_j15_71/html/pagination.php on line 151 Powered by Joomla!. Notice: Undefined variable: list in /var/www/html/joomla15/templates/themza_j15_71/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/html/joomla15/templates/themza_j15_71/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/html/joomla15/templates/themza_j15_71/html/pagination.php on line 151 Designed by: joomla templates vps hosting Valid XHTML and CSS.